Tweet Feed

Nieuwsarchief:

SWOD 895/2022/BS

SWOD-Event – Een prachtig moment – SWOD reikt awards uit    

Onlangs was er een SWOD-event aan boord duikvaartuig Nautilus in de haven van Rotterdam. Dit event stond in het teken van afscheid nemen en het uitreiken van de Gerard Hekkers-award. We staan in dit bericht eerst stil bij het afscheid en daarna bij het uitreiken van de awards. Als SWOD kijken we terug op een geslaagd event en danken de bemanning van de Nautilus voor de genoten gastvrijheid.

SWOD Event

Afscheid

De afgelopen jaren zijn er namelijk diverse wisselingen geweest in het Bestuur en het Centraal College van Deskundigen (CCvD). Mede door corona was er echter geen gelegenheid geweest om de vertrekkende mensen op gepaste wijze te bedanken voor hun tomeloze inzet en betrokkenheid bij SWOD. Veelal gebeuren de werkzaamheden voor SWOD naast de eigenlijke werkzaamheden, waarvoor respect en waardering werd uitgesproken door Gerard Hekkers jegens Lex Tillart, Maarten Hardon en Bart Visser.

De interne en externe omgeving van SWOD is veelal dynamisch als gevolg van enerzijds de drie verschillende sectoren en de ontwikkelingen in iedere sector. Anderzijds zorgen de stelselwijzigingen die doorgevoerd zijn voor veel werk en intensieve afstemming met SZW en tijdens certificatie met de Raad voor Accreditatie. Daarnaast is een duiker doorgaans betrokken en strijdt vanuit zijn/haar perspectief voor kwaliteit en veiligheid binnen de duiksector. Dat levert automatisch soms frictie op, maar zonder frictie geen glans. Als je de website van SWOD bekijkt alsook de site van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk straalt die glans af van de diverse documenten die de afgelopen jaren gezamenlijk zijn opgesteld. Dat was geen sinecure zou Olie B Bommel zeggen.

Lex Tillart was namens de brandweer secretaris in het bestuur na de oprichting van SWOD. De brandweer heeft de afgelopen jaren mede door de inzet van Lex grote stappen gezet qua professionaliteit. Kenmerkend voor Lex is zijn gedrevenheid, zijn capaciteit om bruggen te bouwen en dat hij in staat is om compromissen te sluiten met het oog op kwaliteit en veiligheid. 

Maarten Hardon was vanaf 2018 penningmeester in het bestuur namens de civiele sector, Maarten heeft grote affiniteit met de maritieme sector en een grote verbinding met water. Voor Maarten werd al snel duidelijk dat er meer werk aan SWOD verbonden was, dan dat hem geschetst was aan de voorkant. Maarten heeft mede zorg gedragen dat SWOD een gezonde financiële basis heeft.

Bart Visser was de afgelopen jaren eerst bestuurslid namens Defensie en later werd hij voorzitter van SWOD. Bart is sinds 1987 betrokken bij de duiksector in diverse operationele en bestuurlijke functies. Nadat Bart vorig jaar de voorzittershamer van SWOD had overgedragen, heeft hij als projectleider hervorming SWOD de hiervoor noodzakelijke documenten opgesteld.  

Lex, Maarten en Bart nogmaals onze waardering en respect voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Gerard Hekkers-awards

Het bestuur van SWOD heeft in 2015 de Gerard Hekkers-award in het leven geroepen, voor hen die zich op uitzonderlijke wijze in de duiksector hebben gemanifesteerd. Er lag al geruime tijd een bestuursbesluit hieromtrent voor Cees Barten en Barend Mes. Dit jaar heeft het bestuur een besluit genomen om Yvette Smits ook deze waardering toe te kennen.

Cees Barten was bestuurslid en penningmeester van SWOD sinds de oprichting. In 2018 heeft hij deze rol overgedragen aan Maarten. Voor SWOD was Cees geruime tijd voorzitter van het Nationaal Duik Centrum (NDC) en heeft het NDC op voortvarende wijze door een moeilijke tijd geloodst. Cees kon zowel bij SWOD als bij het NDC buigen op zijn decennialange kennis en (financiële en organisatorische) expertise die hij had opgedaan in de duiksector. Bij de oprichting van SWOD heeft Cees zich hard gemaakt om het volledige pallet van kwaliteit en veiligheid te huisvesten binnen SWOD. Naast de rol van beheerstichting, dus ook de ARBO-catalogus inclusief de WOD-SOE. Cees heeft zich altijd hard gemaakt voor een level playing field binnen de gehele duiksector, belangenbehartiging van de civiele duiksector in Nederland,  een balans tussen de private en publieke partijen binnen SWOD en kwaliteit en veiligheid binnen de gehele duiksector.

Barend Mes is een andere icoon uit de civiele duiksector, Na zijn loopbaan bij de koopvaardij kwam hij in 1986 bij Smit Tak als Manager Duikafdeling en veiligheidsadviseur en heeft daar veel ervaring opgedaan in de bergingswereld. Daarnaast heeft hij tot zijn pensioen nog een aantal andere functies bekleed bij Smit en Boskalis. Naast zijn werk was hij lid van de vrijwillige brandweer, bestuurslid van de NADO en het NDC . Daarnaast was hij ook liaison voor de duikers in dierentuinen. Door zijn grote belangstelling voor Defensie in het algemeen en specifiek de duikeenheden van Defensie, was hij ook van deze sector op de hoogte. Barend is dus niet alleen van alle markten thuis, maar ook altijd op zoek naar draagvlak en het leggen van verbindingen. Binnen SWOD is Barend voorzitter geweest van het College van Deskundigen civiele sector, is hij van meet af aan lid van het Centraal College van Deskundigen, sinds de oprichting van de Centrale Examencommissie SWOD(CES) voorzitter van deze projectgroep en last but not least tot voor kort voorzitter van de SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken (PG DZ) Voor CES en PG DZ heeft Barend onlangs een aflosser gevonden in de persoon van Jaap Molenaar (brandweer) resp. Onno Boonstra (civiel). Alhoewel Barend al geruime tijd zou willen stoppen, blijft hij de komende tijd gelukkig nog verbonden aan het Centraal College van Deskundigen.

Yvette Smits is sinds 2014 betrokken bij SWOD als vertegenwoordiger van de certificerende instelling van de brandweer. Alhoewel duiken slechts één van de thema's is in haar portefeuille, voert duiken al geruime tijd de boventoon. Als lid van de Centrale Examencommissie SWOD, deelnemer aan het overleg van de certificerende instellingen, voorzitter/woordvoerder van het Schrijfteam van de registratieschema's levert zij al geruime tijd een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid binnen SWOD. In 2014 was het duikdossier voor Yvette nog een onbekend dossier, maar in korte tijd heeft zij zich het duikdossier volledig eigen gemaakt. Onder haar bezielende coördinatie is de brandweer al geruime tijd gereed voor de stelselwijziging naar registratie; een prestatie van formaat. Mede door de inbreng van Yvette heeft niet alleen de brandweer grote stappen gezet in het duikdossier, maar levert zij ook haar bijdrage voor de andere sectoren. 

Cees, Barend en Yvette nogmaals van harte gefeliciteerd en respect en waardering voor jullie inzet en betrokkenheid bij de duiksector. De award is een (h)erkenning voor julllie inzet ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid.