Privacyverklaring

Het secretariaat SWOD neemt na ontvangst uw vraag in behandeling. Indien uw vraag doorgezonden dient te worden aan commissieleden en/of andere deskundigen in ons netwerk dan worden uw NAW gegevens geanonimiseerd. SWOD gebruikt uw persoonsgegevens, die u via dit contactformulier verstrekt, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. SWOD bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. Voor onze dienstverlening kunnen wij gebruik van externe platforms maken, zoals Twitter. Echter als uw vraag wordt gebruikt, zullen uw gegevens geanonimiseerd worden en zodanig aangepast worden dat het niet herleidbaar is. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Stichting Werken onder OverDruk
SWOD
Ambachtsweg 27,
2641 KS Pijnacker NL

T 015 2512026
W www.werkenonderoverdruk.nl
E Info@werkenonderoverdruk.nl

Disclaimer

De SWOD site is bedoeld om u te informeren over wet- en regelgeving inzake arbogerelateerde aangelegenheden.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de Stichting Werken onder Overdruk noch de websitebeheerder, noch de auteur geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste gegevens, de mogelijke oorzaken en de mogelijke gevolgen daarvan.

Op deze site treft u ook documenten van derden en links aan naar andere websites. 
SWOD is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.