Stichting Werken onder OverDruk

Nationale context

Stichting Werken onder OverDruk

Duiken wordt samen met enige andere beroepen gezien als arbeid waarbij een verhoogd risico aanwezig is. Het werken onder overdruk is in Nederland dan ook geregeld in de ARBO wet en regelgeving.
In het ARBO-besluit zijn eisen aan personeel en materieel gesteld. Deze eisen waren nader uitgewerkt in de Arbo-regeling voor personeel en de beoordelingsrichtlijn duik en caissonsystemen voor materiaal. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(SZW) heeft echter destijds besloten om de nadere uitwerking van eisen aan personeel en materieel meer in samenwerking met de experts uit het werkveld op te stellen en over te gaan op certificatie. Dit wordt ook wel de stelselwijziging genoemd. Certificatie is een van de instrumenten die SZW inzet om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen.

Het motto van de stelselwijziging is gerechtvaardigd vertrouwen. De stelselwijziging vindt mede plaats in de context van een terugtredende overheid en deregulering. De eisen aan personeel zijn door de belanghebbende partijen, verenigd in de Stichting Werken onder OverDruk (SWOD) omgezet in zogenaamd werkveld specifieke certificatieschema’s (WSCS). De WSCS zijn gebaseerd op de internationale norm die geldt voor persoonscertificatie (ISO17024). Deze WSCS zijn 16 maart 2012 (1) vervolgens vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ten aanzien van het materiaal worden de eisen medio 2013 door SWOD in de Arbocatalogus- Werken onder Overdruk opgenomen.

Met de stelselwijziging is het toezicht op de vakbekwaamheidseisen aan personeel in de gehele keten aangescherpt. Dit geldt zowel voor het toezicht op de certificerende instellingen, maar ook voor het toezicht op de certificaathouder. De certificerende instellingen stellen tevens eisen aan de kwaliteit van opleidingsinstituten, terwijl het proces van opleiden en certificeren strikt gescheiden wordt.

Ten slotte zijn het beroep van duiker en duikploegleider in Nederland als gereglementeerde beroepen aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met publicatie in de Staatscourant (2). Dat betekent dat duikers en duikploegleiders die niet in het bezit zijn van Nederlandse certificaten vooraf beoordeeld moeten worden door een CI, aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, indien er gedoken wordt binnen het Nederlands territoir.


(1) Staatscourant 4230 d.d. 16 maart 2012, aanvullingen  in Staatscourant 15581 d.d. 26 september 2012

(2) Staatscourant 14644 d.d. 17 juli 2012, overzicht gereglementeerde beroepen op www.nuffic.nl