Nieuwsarchief:

Stand van zaken Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid (april 2022)

Ref 2022/868/BS

De achterliggende tijd hebben wij u geïnformeerd over de invoering van een wettelijk Registratiestelsel voor personen die duikarbeid verrichten. Zie onder andere https://www.werkenonderoverdruk.nl/nieuws-2021/nieuwsbericht-registratie-instelling-civiele-duikarbeid. Dit registratiestelsel komt in de plaats van het huidige certificatiestelsel. Door het ministerie van SZW wordt hiervoor een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voorbereid.

In 2021 is de Stichting Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid opgericht, die door de Minister van SZW zal worden gemandateerd voor het beheren van het Register Civiele Duikarbeid.

Het bestuur van de Registratie-Instelling voert intensief overleg met onder andere SWOD over het inrichten van het registratiestelsel en de implementatie daarvan. Er vindt een goede afstemming plaats met de vertegenwoordigers van de civiele duikbranche. Zij nemen deel in een Klankbordgroep onder leiding van de onafhankelijk voorzitter van SWOD. Het is heel prettig en nuttig om alles wat er speelt rondom registratie goed met elkaar af te stemmen. Wij zijn verder in overleg met de huidige twee certificerende instellingen voor de civiele sector (NDC-CI en Hobéon) om deze aan te wijzen als exameninstelling binnen het nieuwe registratiestelsel.

Invoering van het registratiestelsel was aanvankelijk voorzien in de loop van 2022. De Registratieschema’s zijn echter nog niet gereed en voor de invoering van het registratiestelsel dienen nog een aantal formele en praktische zaken te worden geregeld. Daarom zal de invoering naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treden.

Uiteindelijk besluit de minister van SZW over de invoeringsdatum. Wij zullen u direct informeren zodra de definitieve invoeringsdatum bekend is. Dan zullen wij ook concreet berichten over hoe u zich kunt laten registreren. Dat zal plaats gaan vinden via de website van de registratie-instelling.

Er wordt uiteraard voorzien in een invoeringsregeling voor personen die beschikken over een persoonscertificaat volgens een van de huidige persoonscertificatieschema’s. De looptijd van reeds afgegeven persoonscertificaten wordt daarbij gerespecteerd. Deze personen zullen echter wel bij de registratie-instelling moeten verzoeken om registratie.

Zaltbommel, 8 april 2022