Nieuwsarchief:

Nieuwsbericht Juli 2021

voorzitter E.G.J. Hekkers

Met ingang van 11 juni j.l. heb ik Bart Visser afgelost als voorzitter van SWOD. Het is voor mij een hernieuwde kennismaking en samenwerking binnen SWOD, waar ik veel zin in heb. Het is mij in de korte tijd duidelijk geworden dat er hard is gewerkt aan schemabeheer en de kwaliteit en veiligheid van arbeid onder overdruk. Hier ligt ook mijn intrinsieke motivatie om er mijn steen wederom aan bij te dragen. Ik wil Bart Visser namens het werkveld danken voor zijn inspanningen. Hij blijft betrokken als projectleider hervorming SWOD, daar het op handen zijnde registratiestelsel implicaties heeft voor SWOD.

Er is mij veel aan gelegen om de achterban frequent te informeren middels nieuwsberichten, zodat een ieder kennis kan nemen van die zaken die het bestuur, het CCVD en de diverse werkgroepen bezighouden. Daarnaast hebben de drie colleges van deskundigen uiteraard de taak om het contact met de achterban te houden. Naast een brengplicht is er wat mij betreft ook een haalplicht ten aanzien van de achterban. Indien u vragen, opmerkingen heeft dan wel radiostiltes ervaart, is mijn verzoek om die via het betreffende college van deskundigen te adresseren. Samen sterk(er)!

In dit nieuwsbericht leest u meer over de Registratie Instelling Civiele Duikarbeid. Binnenkort verschijnt het volgende nieuwsbericht over o.a. het registratieschema duikarbeid.

Documentcode Vervallen
versie d.d.
Huidige versie Def concept Goedgekeurd
door CCvD
Goedgekeurd
door Bestuur
Nws 2021/675 Nvt Juli 2021 Juli 2021   19 juli 2021


Dd 13 juli 2021
Opgesteld door de heer K. van Dongen van Personeelskracht. Tot nader order zal communicatie over de totstandkoming door tussenkomst van SWOD geschieden. Naar verwachting zal de RI-CD in dit najaar via eigen kanalen gaan communiceren richting het werkveld en de huidige civiele certificaathouders.

Zoals bekend zal het huidige stelsel van certificatie worden omgezet naar een wettelijk registratiestelsel.

SWOD heeft opdracht gegeven tot de oprichting en inrichting van een Stichting, die deze registratie gaat verzorgen voor de civiele sector. Kees van Dongen, partner bij Personeelskracht, voert deze opdracht uit.
In de periode januari-april 2021 heeft allereerst een uitgebreide verkenning plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een verkenningsrapport, dat inhoudelijk de leidraad en basis vormt voor de verdere inrichting van de RI-CD.

Vanaf mei loopt de oprichtings-en inrichtingsfase.
Er is een algemene planning opgesteld met tussenstappen, die moet leiden tot de oprichting en inrichting van deze registratie instelling.
Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats met SWOD en het ministerie van SZW. Ook wordt SWOD de gelegenheid geboden om inhoudelijk inbreng te plegen op inhoudelijke documenten.

Globaal gezien krijgt de registratie instelling opdracht van het Ministerie van SZW om namens de minister de officiële registratie te verzorgen voor het werkveld werken onder overdruk civiele sector.
De registratie instelling beoordeelt iedere aanvraag voor opname in het register. Na akkoord wordt het register bijgewerkt en krijgt de aanvrager een officieel bewijs van registratie.

Daarnaast is de Registerinstelling verantwoordelijk voor de examinering. Omdat er op dit moment al exameninstellingen actief zijn (NDC-CI en Hobéon) ligt het voor de hand dat de registratie instelling een overeenkomst gaat sluiten met beide instellingen voor het verzorgen van de examens.
In dat geval zal de registratie instelling zich met betrekking tot de examinering vooral richten op het uitoefenen van onafhankelijk toezicht.

In de periode augustus-september 2021 zal onderzocht worden of de genoemde exameninstellingen voldoen aan de gestelde eisen. Als de exameninstellingen hieraan voldoen, dan wordt nog voor het einde van 2021 een overeenkomst gesloten.

De verwachting is dat het registratiestelsel op 1 januari 2022 van start gaat. Naar verwachting zal er een overgangsregeling gelden, waardoor de looptijd van het huidige certificaat gerespecteerd blijft. Wel zal iedereen (de huidige certificaathouder) zich voor 1 januari 2022 moeten laten registreren. Hierover volgt nog nadere berichtgeving in het najaar 2021.


De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van schemabeheer en kwaliteit en veiligheid ten aanzien van het werkveld arbeid onder overdruk.