Nieuwsarchief:

Geactualiseerde Arbocatalogus Werken onder Overdruk inclusief de Systeem en Onderhoudseisen (WOD-SOE) per 18 juli gepubliceerd

Graag vragen wij uw aandacht voor een geactualiseerde versie van de Arbocatalogus en de Systeem en Onderhoudseisen werken onder overdruk (WOD-SOE). De geactualiseerde versies van beide documenten zijn namelijk op 18 juli 2023 gepubliceerd op de website www.ArbocatalogusWoO.nl

De Arbocatalogus en de Systeem en Onderhoudseisen zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal te downloaden op de website.

Enkele wijzigingen in de geactualiseerde versie van de Arbocatalogus zijn onder andere:

 • Aanpassing van het gebruik van de termen Werkinstructie, Werkplan, RI&E en Project RI&E;
 • In Naslagwerken de wetgeving waar invulling aan wordt gegeven;
 • Vervanging van de medische keuringseisen door de Keuringsrichtlijn Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Werken onder Overdruk Duikarbeid;
 • De volgende toevoegingen: 
 • Twee nieuwe onderwerpen namelijk: Infectieziekten en Vallen in het water en 
  verdrinkingsgevaar; 
 • Een sectie over onder invloed zijn van medicijnen, alcohol en/of 
  geestverruimende middelen; 
 • Het gebruik van de richtlijnen in de Informatiebladen Drukverschillen Delta P, 
  Werkzaamheden met hogedrukspuit en Werkzaamheden op verontreinigde 

Voor een meer gedetailleerd overzicht over de wijzigingen in de Arbocatalogus en WOD-SOE zie de website www.arbocataloguswoo.nl bij : “Geldigheid, Wijzigingen en Beheer” onderwerp “Wijzigingen 2023”.

Wellicht ten overvloede: Controleer bij gebruik van PDF-documenten die gekopieerd zijn van de website of dit ook de meest recente versie is.


Updated Working Conditions Catalogue Working under hyperbaric conditions, diving work and caisson work and other under hyperbaric conditions & WOD-SOE published as of 18 July

An updated version of the Working Conditions Catalogue Working under hyperbaric conditions was published on the www.ArbocatalogusWoO.nl website on 18 July.

The catalogue and the WOD-SOE can be downloaded from the website in both Dutch and English.

Some  changes in the updated Working Conditions Catalogue version include:

 • Adaptation of the use of the terms Work Instruction, Work Plan, RI&E and Project RI&E;
 • In Reference works the legislation that is implemented;
 • Replacement of the medical examination requirements by the Occupational Health Research Inspection Directive Working under Overpressure Diving Work;
 • The following additions:
 • Two new topics namely: Infectious diseases and Falling into the water and drowning;
 • A section on being under the influence of medication, alcohol and/or mind-altering substances;
 • The use of the guidelines in the Information sheets Pressure differences Delta P, Work with high pressure jetting gun and Work on contaminated

For a more detailed overview of the changes in the Working Conditions Catalogue and WOD-SOE, see the website www.arbocataloguswoo.nl/en/  under: “Validity, Changes and Management” subject “Changes 2023”.

Attention: When using PDF documents copied from the website, check whether this is also the most recent version.

Ref. Nieuwsbulletin SWOD 1098/2023