Nieuwsarchief:

Diverse administratieve aangelegenheden inzake Duikmedische Keuring

In maart 2020 zijn diverse vragen van en voor de duikerartsen inzake de duikmedische keuring beantwoord. Daar waar nodig zijn deskundigen en/of (wet)teksten geraadpleegd.
De tekst is opgesteld door de SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken en heeft de goedkeuring van het CCvD voor publicatie.

(1)    Datum van uitgifte op het keuringsbewijs
Eén onderwerp betreft de datum van uitgifte op het keuringsbewijs.
De Projectgroep heeft ISZW gevraagd of de datum van uitgifte gekoppeld kon worden aan de geldigheidsdatum e.e.a. conform pilotenkeuringen. 
ISZW heeft als volgt gereageerd op de vraagstelling.

De reactie is als volgt:

Begin citaat
Noch in het Arbeidsomstandighedenbesluit, noch in de Arbeidsomstandighedenregeling is aansluiting te vinden in het hanteren van de “regeling piloten” zoals is verwezen. Voor werken onder overdruk geldt dat na een periode van ten hoogste twaalf maanden na het initiële onderzoek, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek herhaald wordt en vervolgens telkens met een tussenperiode van ten hoogste twaalf maanden sinds het voorafgaande onderzoek (artikel 6.14a Arbeidsomstandighedenbesluit). Mocht dit dan niet op dezelfde datum mogelijk zijn, dient dit eerder te gebeuren. De datum van herkeuring wordt dan de “nieuwe” datum voor de volgende herkeuring. Ter vergelijking: zo is ook de praktijk bij het vernieuwen van paspoorten.
Einde citaat

Dit houdt in dat de datum van uitgifte gelijk is aan de datum van de keuring/besluitvorming.

(2)    Keuringsarts = duikerarts
De duikerarts zal met zijn team data vergaren van de tijdens de keuring gedane verrichtingen. Voor verrichtingen zie www.ArbocatalogusWoO.nl  en keuringsrichtlijn zoals momenteel opgenomen in het certificatieschema WOD-A.
Echter het is essentieel dat de duikerarts de keurling daadwerkelijk ziet alvorens hij op basis van alle verzamelde data de duikmedische keuring afgeeft en ondertekent.

(3)    Jaarlijks keuren
Een duikmedische goedkeuring wordt afgegeven voor één jaar. De herkeuring dient vóór het verlopen van de geldigheidsdatum plaats te vinden door een duikerarts A of B.
Eén dag te laat betekent dat de beroepsbeoefenaar zich moet laten keuren door een duikerarts B.
Na een ernstige ziekte en/of duikverbod dient de duikmedische keuring door een duikerarts B gedaan te worden.

(4)    Layout verklaring Duikmedische keuring
De regelgever heeft dit niet de layout van een duikmedische keuring vastgelegd. Derhalve voldoet elke notitie met naam, keuringsdatum, aard van de keuring, uitslag aan het gestelde in artikel 6.14 a van het Arbobesluit, naam arts (erkende duikerarts) en de duur van de verklaring is één jaar – ten hoogste 12 maanden.

(5)    Duikerarts moet herleidbaar zijn
De duikerarts moet herleidbaar zijn derhalve luidt het advies dat de duikerarts zijn naam en zijn SWOD Registratienummer vermeld.  Leesbaar.  
Het advies luidt: Vermeld de duikerkeuring ook in het logboek!

(6)    Nederlands Keuringsrichtlijn
In de Arbocatalogus Werken onder Overdruk is opgenomen waarop gekeurd moet worden bij een keurling. De Nederlands keuringsrichtlijn is gebaseerd op het Engelse HSE MA1  en in samenwerking met de Nederlandse duikerartsen verder verfijnd. Als de NL keuringsrichtlijn wordt opgenomen in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk, dient de duikerarts conform deze richtlijn te keuren. De duikerarts mag altijd meer of zwaarder doen maar niet minder.
SWOD zal naar verwachting u informeren over de datum van publicatie.

(7)    Wederzijdse erkenning met EU-landen betreffende duikmedische keuringen
In 2007 heeft de sector in samenwerking met Staatstoezicht op de Mijnen en memorandum van wederzijdse erkenning duikmedische keuringen met Engeland getekend.
In 2009 zijn de wettelijke artikelen die een dergelijke afspraak mogelijk maken door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de wetgeving geschreven.

Sinds 2016 is er duidelijkheid. Artikel 15 Algemene Wet Erkenning EU-beroepskwalificaties  http://wetten.overheid.nl/BWBR0023066/#Hoofdstuk2_Artikel15 is van toepassing. Dit betekent concreet dat iedere persoon die arbeid onder overdruk verricht in NL altijd een geldig en erkend bewijs van goedkeuring uit Nederland of zijn of haar land van herkomst moet tonen.
Geldig betekent niet ouder dan één jaar ofwel jaarlijkse keuring. Uiteraard door een gecertificeerde duikerarts of erkende duiker conform stelsel van het land van herkomst dat als gelijkwaardig is bestempeld door de Nederlandse autoriteit.

Referenties

Afdeling 5 Arbeidsomstandighedenbesluit

In Artikel 6.14 A van het Arbobesluit staat de verplichting van de jaarlijkse duikmedische keuring en artikel 6.14 B gaat over de criteria waaraan de duikerarts dient te voldoen.

In de Arboregeling – wordt nader ingegaan op de competenties Duikerarts.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/BijlageXVIa

  • De duikerarts A is bevoegd tot de jaarlijkse duikmedische herkeuring;
  • De duikerarts B is bevoegd tot de duikmedische inkeuring (initiële keuring ook wel  entreekeuring genoemd en uiteraard de jaarlijkse herkeuring).

De erkende duikerartsen staan in het “Openbaar Register van SWOD”.  Met gegevens, het registratienummer van de duikerarts en diens geboortegegevens kan de authenticiteit en status van het certificaat geverifieerd worden.

Op verzoek van de duikerartsen en certificaathouders staat ook op de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk de openbare lijst. https://www.werkenonderoverdruk.nl/register

De certificerende instellingen zullen na goedkeuring van betrokkene de naam en openbare gegevens  leveren aan SWOD voor plaatsing op deze lijst. Regelmatig is er contact tussen SWOD en certificerende instellingen om deze lijst actueel te houden. De artsen zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste gegevens op deze openbare lijst.

Namens de SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken
B.A.J. Mes voorzitter