Nieuwsarchief:

SWOD 2023/1032/GH Nieuwsbulletin

Met dit nieuwsbericht wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot ten eerste de wijziging van het Arbobesluit gerelateerd aan het registratiestelsel, ten tweede de ontwikkeling van de registratieschema's en tenslotte de hervorming van SWOD In haar hoedanigheid als schemabeheerder. Lange tijd zijn we ervan uitgegaan dat het registratiestelsel 1 juli 2023 van kracht zou worden. Alle inspanningen ten spijt gaan we die datum helaas niet halen en blijft het huidige certificatiestelsel naar verwachting nog tot eind van dit jaar dan wel tot januari 2024 van kracht.

Wijziging Arbobesluit

Om de wijziging van certificatie naar registratie mogelijk te maken is een wijziging van het Arbobesluit noodzakelijk. Deze wijziging wordt middels een Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd in de Staatscourant, nadat er een akkoord is in de ministerraad. 

Het proces daarnaartoe vereist o.a. een internetconsultatie en een uitvoerbaar­heid&handhaafbaarheidstoets (U&H-toets) van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De internetconsultatie is eind vorig jaar afgerond en de reacties, inclusief die van SWOD, zijn door het Ministerie van SZW gecheckt en voor zover opportuun geacht verwerkt. Hiermee was de eerste noodzakelijke stap gezet.

De tweede stap is de U&H-toets van de NLA. Het is meer dan wenselijk dat er een positief advies van de NLA komt alvorens het proces te vervolgen. Medio maart zijn hiertoe gesprekken tussen het Ministerie van SZW en de NLA. Daarna is er nog een kwaliteitstoets van het Ministerie van Justitie en Veiligheid noodzakelijk, waarna de wijziging via de onderministerraad naar de ministerraad zal gaan. Daarna volgt publicatie in de Staatscourant en het proces vereist vervolgens een termijn van zes maanden alvorens de wijziging effectief wordt.

Gelet op de stappen die nog genomen moeten worden, is het de verwachting dat het stelsel eind 2023 dan wel begin 2024 van kracht zal gaan worden. De huidige certificerende instellingen behouden hun aanwijzing tot het registratiestelsel effectief wordt. 

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is al geruime tijd gereed om op te gaan treden als registratie-instelling (RI) voor de brandweer. Recent is besloten dat zij ook de RI worden voor de politie. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De Registratie-Instelling civiele duikarbeid (RICD) is eveneens in volle gang in samenspraak met een adviesgroep vanuit de civiele sector en de twee toekomstige exameninstellingen NDC-CI en Hobéon SKO. In februari heeft de RICD een kick-off georganiseerd met de adviesgroep en de exameninstellingen, zodat er in gezamenlijkheid verder gewerkt kan worden aan de oprichting van de RICD.

Defensie zal na het ingaan van het registratiestelsel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie militairen gaan registreren voor het uitvoeren van de verschillende vormen van arbeid onder overdruk (duiker, duikleider, duikmedisch begeleider en duikerarts). Defensie zal de eind- en toetstermen uit de registratieschema's zoveel mogelijk verwerken in de eigen systematiek van kwalificatie en registraties verwerken in een eigen systeem. Voor de overige aspecten gerelateerd aan het gezond en veilig werken bij arbeid onder overdruk bij Defensie blijven de kaders opgenomen in de arbeidsomstandig­hedenwetgeving ook voor Defensie gelden.

Registratieschema's

De registratieschema's voor duiker (dkr), duikploegleider (dpl), duikmedisch begeleider (dmb)en duikerarts zijn in ontwikkeling bij het schrijfteam respectievelijk de Projectgroep Duikmedische Zaken van SWOD. 

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD heeft de registratieschema's dkr, dpl en dmb afgelopen januari goedgekeurd.  Eind februari jl heeft het schrijfteam in samenspraak met het Ministerie van SZW de laatste punten op de “i” gezet ten aanzien van de registatieschema's dkr, dpl en dmb. Het bestuur van SWOD is in afwachting van de laatste versie van deze schema's en zal vervolgens deze schema's middels nota aan het Ministerie van SZW aanbieden ter vaststelling. 

Het schema duikerarts bevindt zich nog in het voorportaal van het CCvD. Na  goedkeuring van het CCvD zal ook dit schema middels nota van het bestuur aan het Ministerie van SZW ter vaststelling worden aangeboden.

De registratieschema's worden uiteindelijk vastgesteld middels een wijziging van de Arboregeling. Het proces om deze wijziging van de Arboregeling lijkt op de wijziging van het Arbobesluit, met dien verstande dat na publicatie in de Staatscourant het nog drie maanden duurt alvorens deze effectief worden.

De wijziging van de registratieschema's lopen hiermee in de tijd in de pas met de voornoemde wijziging van het Arbobesluit. In de registratieschema's zal een overgangsregeling worden opgenomen voor de huidige certificaathouders.

In de nota van toelichting bij de registratieschema's worden de wijzigingen tot op detail beschreven. Middels een volgend nieuwsbericht zal u op hoofdlijnen nader geïnformeerd worden over de wijzigingen in het schema.

Hervorming SWOD

Met de overgang naar registratie is het noodzakelijk dat SWOD hervormd gaat worden. Het register wordt straks niet meer centraal bijgehouden door SWOD. Daarnaast veranderen de posities en de actoren ook met de komst van registratie en exameninstellingen. De overeenkomsten tussen het Ministerie van SZW en SWOD alsook de overeenkomst tussen SWOD en de registratie-instellingen moeten hiertoe herzien worden respectievelijk opgesteld worden. 

Daarnaast zijn we als SWOD nu ruim 10 jaar actief. Naast voornoemde wijziging van posities, worden de opgedane ervaringen ook meegenomen in de wijziging van de statuten, een wijziging van het reglement van het CCvD en een nieuw bestuursreglement. De recent opgedane inzichten in de zelfevaluatie van SWOD zullen eveneens meegenomen worden bij het bijstellen van de documenten.

Medio mei 2023 zullen de onderhavige documenten door de drie sectoren worden bijgesteld en voorgelegd aan het CCvD en het bestuur. De doelstelling is dat deze documenten eind juni 2023 vastgesteld en bekrachtigd zijn.