Nieuwsarchief:

SWOD 1050/2023/GH

BOSKALIS GASTHEER VAN SUCCESVOLLE KENNISUITWISSELINGSDAG

De tweede kennisuitwisselingsdag van SWOD is een feit. Gehouden op 11 april op het hoofdkantoor van Boskalis te Papendrecht. De betrokkenheid was groot getuige de grote opkomst van duikbedrijven, brandweer, Defensie, arbeidsinspectie (NLA) en SZW . De organisatie van SWOD had een programma gericht op gedrag en veiligheid opgezet. Een programma met interessante sprekers, een carrousel en een paneldiscussie. Grote interactie en goede discussie was het resultaat. Tussen de bedrijven door werd er gebruik gemaakt van de gelegenheid om te netwerken. Onderstaand een korte impressie van deze succesvolle dag.

Met een presentatie genaamd ‘Mag het iets minder?’ beet prof.dr. Rob van Hulst het spits af. Rob deelde de laatste inzichten rondom de duikmedische keuring en COVID. Alhoewel deze inzichten aangeven dat er (wellicht) meer ruimte is voor maatwerk bij de keuring, geeft de huidige keuringsrichtlijn nog steeds adequaat invulling aan de zorgplicht en is een prima basis. De Engelse keuringsnorm, waar de huidige Nederlandse norm van is afgeleid, is momenteel onderwerp van onderzoek naar actualisatie. Als SWOD volgen we deze ontwikkeling op de voet.

Ing. Mark Bokdam van brandweer Twente nam ons mee in de veiligheidscultuur van de brandweer. De grote stappen die de brandweer de afgelopen jaren heeft gezet werden inzichtelijk gemaakt. Als gevolg van het tweede orde leren heeft onder andere de vakbekwaamheid de laatste jaren meer aandacht gekregen. Uiteindelijk gaat het niet alleen om materiaal en regelgeving, maar is het het geheel wat de muziek maakt. Met de recent uitgebrachte visie waterongevallenbestrijding 2030, worden de laatste inzichten door de brandweer opgepakt.

Drs. Hélène Plaggenborg van de Nederlandse Arbeidsinspectie gaf een presentatie over de valkuilen bij onderzoek. Onder anderen werd aan de hand van "Captain hindsight" duidelijk waar je op moet letten bij onderzoek naar incidenten en ongevallen en het beoordelen van een ongevalsrapport. Met de recente wijziging van beleid kan de arbeidsinspecteur, afhankelijk van de aard van het meldingsplichtige ongeval, aan de werkgever vragen om zelf een onderzoek uit te voeren. Uiteraard is deze optie ook afhankelijk van een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Met nadruk werd gewezen op het belang om de reguliere praktijk mee te wegen en juist hierover te communiceren met de werkvloer.

Met de kreet ‘doorgaan waar anderen stoppen’ startte Lourens Zijlstra, Hoofd Veiligheid en Milieu bij de Koninklijke Marine zijn voordracht. Lourens gaf een inkijk in de wereld van Defensie in het algemeen en de marine in het bijzonder. Hoe gaat deze organisatie om met risicomanagement? Relevant want andere partijen binnen SWOD gaan ook verder, waar anderen stoppen. Aan de hand van vier kwadranten werd inzichtelijk gemaakt hoe Defensie in de bedrijfsvoering continue geschakeld wordt tussen de reguliere bedrijfsvoering, de vorming, bij training en tijdens operaties. Bij de eerste twee geldt ‘safety first’ en bij de laatste twee ‘mission first’. Bij ‘mission first’ is veiligheid uiteraard nog steeds van belang, maar kunnen er in een bewuste afweging veren gelaten worden ten aanzien van ARBO-wet en -regelgeving.

Wim Klever van de NL Arbeidsinspectie (NLA) hield een presentatie over de inzet van vrijwilligers bij duikarbeid. Een actueel onderwerp dat bredere interesse geniet. De vragen en de discussie illustreerden dat dit onderwerp terecht is geparkeerd bij een projectgroep van SWOD, de NOB, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Dutch Scientific Divers. Het is aan de projectgroep om medio dit jaar met een advies van SWOD naar SZW te komen over eventuele aanpassing van wet- en regelgeving.

De carrousel bestond uit vier posten. Op de eerste post werd een inkijk gegeven door BC-opleidingen uit Enkhuizen over gedrag en veiligheid. Op de tweede post was er de mogelijkheid om kennis te nemen van innovatie op gebied van communicatie en beelden in masker van de duiker door Coda Octopus Products, Inc. Florida.

Op de derde post hield DCN Diving een presentatie over hyperbaar lassen en de innovatieve oplossingen die zij daar toepassen. Tenslotte werd er op de vierde post vanuit uitleg gegeven over duik- en ROV-uitrusting van civiel, brandweer en defensie.

Tijdens de afsluitende paneldiscussie kwamen diverse, prikkelende stellingen aan bod. Stellingen als ‘regelgeving en kwaliteitssystemen zijn niet bevorderlijk voor de veiligheid’ en ‘de minimale samenstelling van een duikploeg moet vrijgelaten worden’ leverden een leerzame en energieke discussie op. Een aantal onderwerpen die voorbij kwamen staan ook in het meerjarenplan van SWOD.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd event dat voor herhaling vatbaar is. De volgende kennisuitwisselingsdag staat gepland op 11 april 2024 op een nog nader te bepalen brandweerlocatie. Noteer alvast de datum in uw agenda! 

Voor presentaties hier

SWOD Kennisuitwisselingsdag 2023 fotograaf Mentjens Doornbos 12

SWOD Kennisuitwisselingsdag 2023 fotograaf Mentjens Doornbos 3

SWOD Kennisuitwisselingsdag 11 april 2023 DdG 16