Nieuwsarchief:

Algemeen
Met dit nieuwsbericht willen het Bestuur en het Centraal College van Deskundigen u graag informeren over de stappen die we als SWOD momenteel maken. Het is nu bijna 1 juli 2014. Dat betekent niet alleen dat het WK-voetbal in volle gang is, maar ook dat het einde van het overgangsbeleid in zicht is. In beide onderwerpen zien wij  gelijkenis op zaken zoals emoties, betrokkenheid, respect en organisatie. Resultaten worden pas behaald als de samenwerking ook onder druk goed blijft. Wij constateren dat die samenwerking binnen SWOD uitstekend is, en dat geeft vertrouwen naar de toekomst. Er is met ons jaarplan van 2014 nog genoeg werk aan de winkel, maar die winkel gaat per 1 juli wel open. Dat betekent dat we met z’n allen de schouders er onder moeten blijven zetten.

Beoordelingstraject NDC-CI
Het NDC-CI werkt hard om aangewezen te worden als certificerende instelling. Het wachten is op het rapport van de Raad voor Accreditatie (RVA). Het traject is nagenoeg afgesloten. Het is goed om te zien dat zowel het Instituut Fysieke Veiligheid alsook de CI-Defensie Duikschool hierbij waar mogelijk ondersteuning geven.
De huidige aanwijzing van het NDC eindigt op 1 juli. Op dat moment is het beoordelingstraject van het NDC-CI nog niet afgerond. Dat betekent dat er tijdelijk een hiaat ontstaat. De certificaathouder moet hier vanzelfsprekend geen hinder van ondervinden. Achter de schermen wordt er door SWOD dan ook overleg gevoerd met het Ministerie van SZW om daar gezamenlijk een interim oplossing voor te bedenken.
Naast het kwaliteitshandboek moet de RVA de vragenbank en de bijbehorende documenten van SWOD nog controleren. Binnenkort staat een overleg gepland tussen de centrale examen commissie van SWOD en de RVA. Daar alle partijen zich bewust zijn van de noodzaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, dringt SWOD aan om dit traject zo mogelijk te versnellen.

Harmonisatie schema duikarbeid (WOD-D) met duikarbeid bij de brandweer
Het schema is begin mei ontvankelijk verklaard door het Ministerie van SZW. Het schema wordt achtereenvolgens verstuurd naar de RVA  om de toetsbaarheid te bepalen, dan naar ISZW om de handhaafbaarheid te toetsen en tenslotte naar SZW om het schema om te zetten naar wet en regelgeving en publicatie in de Staatscourant. Elke stap neemt circa 6 weken in beslag.
Het is de verwachting dat het gewijzigde certificatie schema WOD-D  op 1 januari 2015 gepubliceerd wordt. In werking treden kan op zijn vroegst 1 maand later. Dat houdt in dat wij er vanuit gaan dat 1 februari 2015 het schema van kracht gaat worden. In overleg met SZW wordt getracht de stappen te bekorten, maar of de publicatiedatum van 1 oktober gehaald wordt is twijfelachtig. Het lijkt dan ook raadzaam om 1 februari 2015 met elkaar als startdatum aan te houden. (Her)certificatie na die datum zal dus geschieden op basis van het nieuwe schema. Certificaathouders en opleidingsinstituten dienen hier rekening mee te houden. Zodra het certificatie schema WOD-D is aangepast zal het certificatieschema WOD-E komen te vervallen.

Wederzijdse erkenning duikmedisch attest
De vigerende regelgeving vereist dat duikarbeid slechts is toegestaan als de duiker beschikt over een duikmedisch attest van een in Nederland gecertificeerde duikerarts. In 2006 was er op basis van de regelgeving een wederzijdse erkenning vastgelegd met de Engelse Health and Safety Executive (HSE). Bij inkomende mobiliteit (buitenlandse arbeiders op werkveld onder overdruk in Nederland te werk) maar ook bij uitgaande mobiliteit (arbeiders op werkveld onder overdruk uit Nederland elders te werk) werd hier dankbaar gebruik van gemaakt. Alle partijen zijn immers overtuigd dat dit doelmatig en veilig is. De wederzijdse erkenning was immers gebaseerd op gelijkwaardige duikmedische eisen. Deze erkenning is echter komen te vervallen.
In overleg met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft SWOD een concept ontheffing verstuurd naar het Ministerie van SZW. Slechts door een ontheffing, vooruitlopend op een reparatieslag in de regelgeving, kan die wederzijdse erkenning weer mogelijk worden. SodM heeft eveneens aangedrongen op een spoedige reparatie van de regelgeving.
Wederzijdse erkenning houdt in dat er twee partijen zijn. Indien Nederland de wederzijdse erkenning niet herstelt, kan dat ook consequenties hebben voor de opstelling van de HSE. Tevens leidt dit, ten opzichte van het certificaat van vakbekwaamheid, tot een zwaarder regime voor het duikmedisch attest. Mede in dat licht heeft SWOD aan SZW een verwijzing gegeven naar een Europese Richtlijn en een pleidooi gehouden voor deregulering.
Het Ministerie van SZW heeft de concept ontheffing momenteel in beraad. Als SWOD hebben wij aangegeven graag mee te blijven denken. Wij houden u geïnformeerd op deze site, maar adviseren u ook om dit op de site van de stichting NOK en de brancheorganisatie NADO te volgen.

Harmonisatie duikploegleider (WOD-L) en duikploegleider bij de brandweer (WOD-F)
De projectgroep (harmonisatie L&F)zal binnenkort onder leiding van Ron Stil (brandweer) gaan starten. Leden van de projectgroep zijn: dhr Lagarde en dhr Helderman namens civiel, dhr de Reuver namens de brandweer en dhr Lieverse en dhr Woort namens defensie. Doelstelling is om aan het eind van dit jaar een concept voor te kunnen leggen aan de achterban. Zoals eerder besproken bij de behandeling van duikarbeid zal het aspect scholing een stap worden bij hercertificatie voor duikploegleider. Een ieder wordt verzocht om input te geven aan de leden van de projectgroep in het algemeen en ten aanzien van scholing in het bijzonder. Als we er in slagen om aan het eind van het jaar overeenstemming te hebben over het gewijzigde schema, zou het gepubliceerd kunnen worden op 1 juli 2015.

Projectgroep Duikmedisch
De projectgroep Duikmedisch vordert gestaag. Er is consensus om de duikmedische keuringseisen MA1 van de HSE als uitgangspunt te nemen voor het nieuwe Nederlandse keuringsprotocol. De projectgroep zal de bijbehorende inspanningstest nog nader beschouwen. Het CCvD heeft dit advies recentelijk overgenomen. Daarnaast beschouwt de projectgroep het certificatieschema duikerarts. Binnen de projectgroep is eveneens consensus over gewenste aanpassing van het entreecriterium van duikerarts. De oplossingsrichting wordt nader uitgewerkt. Het streven is om aan eind 2014 een concept gereed te hebben voor achterbanberaad, waardoor publicatie op 1 juli 2015 mogelijk zou worden.

Communicatie: twitter account duikarbeid
Naast de website van SWOD en de website van de Arbocatalogus zal SWOD u frequenter gaan informeren over het werkveld werken onder overdruk via het twitter-account “@duikarbeid” van SWOD. De vertegenwoordigers van brandweer, civiel en defensie in het bestuur, het CCvD en de certificerende instellingen zullen u via dit twitter-account nader informeren. Ik nodig u van harte uit om dit account niet alleen te volgen, maar ook informatie aan uw vertegenwoordigers in SWOD aan te leveren om te plaatsen.

Afsluiting
Met dit nieuwsbericht hebben wij getracht u aanvullend te informeren over enkele actuele zaken. Met trots vernomen dat  bij SZW, ISZW en SODM het is opgevallen dat wij met elkaar stappen maken om de veiligheid te verbeteren. Het werk is echter niet af. In de wetenschap dat de klus nog niet geklaard, wil wij alle betrokkenen een hart onder de riem steken en vragen om hun geduld en doorzetting. Gezamenlijk hebben we al veel bereikt en we mogen ons ook best permitteren achterom te kijken en trot te zijn op reeds bereikte resultaten. Het motto is en blijft: “1 voor allen, allen voor 1”!

E.G.J. Hekkers
Voorzitter
Namens SWOD Bestuur en Centraal College van Deskundigen