Nieuwsarchief:

Einde overgangsbeleid
Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken op het werkveld duikarbeid. Per 1 juli jongstleden is het twee jaar durende overgangsbeleid ten einde gekomen. Dat betekent dat het stelsel per 1 juli voor alle betrokken partijen op het werkveld duikarbeid volledig van kracht is geworden. In navolging van de certificaathouders moet nu ook een Certificerende Keuringsinstelling (CKI) volledig aan de eisen in het stelsel voldoen. Een CKI moet derhalve vanaf 1 juli door de minister van SZW aangewezen zijn.

Certificerende instellingen van rechtswege
Op het werkveld duikarbeid zijn de Defensie Duikschool (DDS) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bij regelgeving aangewezen als CKI. In de Staatscourant 4230 d.d. 16 maart 2012 is dit ook nader toegelicht. Deze twee certificerende instellingen opereren als overheidsinstelling namelijk, anders dan een civiele CKI, vanuit een publiek belang. Deze twee CKI’s zijn derhalve van rechtswege aangewezen voor onbepaalde tijd. Ook voor deze CKI’s geldt echter dat zij gehouden zijn aan de regelgeving en dienen hiervoor verantwoording af te leggen. Als CKI op grond van de Arboregeling is dat primair aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanwijzing certificerende instelling civiele sector
Voor de civiele duikbranche was het Nationaal Duikcentrum (NDC) tot 1 juli 2014 aangewezen als CKI. Na 1 juli moet een CKI aangewezen zijn door de minister van SZW. Een CKI moet hiertoe een aanvraag indienen bij de minister van SZW. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een beoordeling van de Raad voor Accreditatie (RvA), waaruit blijkt dat aan de aanwijzingscriteria wordt voldaan. De beoordeling van het NDC door de RvA was op 1 juli nog niet gereed, waardoor er nog niet tot aanwijzing overgegaan kan worden.
De RvA is inmiddels gestart met het schrijven van de beoordeling. Zodra de beoordeling van de RvA gereed is wordt deze aan het NDC-CI verstuurd. Vervolgens kan het NDC-CI een complete aanvraag indienen bij SZW. Vervolgens zal de minister van SZW beoordelen of het NDC-CI aangewezen kan worden. Formeel staat hier een behandelingstermijn voor van acht weken. Het NDC is op dit moment, sinds 1 juli 2014, dus niet aangewezen als CKI. Hierover vindt intensief overleg plaats met het Ministerie van SZW alsook met Inspectie SZW.

SWOD
Het is de verantwoordelijkheid van SWOD dat kandidaten gelijkwaardig en juist geëxamineerd worden, een erkenningsprotocol voor opleidingsinstellingen opgesteld wordt en de integriteit van de examinering geborgd is. Hiertoe heeft SWOD een aantal documenten opgesteld, die eveneens beoordeeld moeten worden door de RvA.
Alle betrokken partijen erkennen dat er hard wordt gewerkt door de CKI’s wordt om het traject succesvol af te ronden. Binnen SWOD is door de drie partijen namelijk ook in deze fase alle noodzakelijke expertise ingebracht om onderhavige documenten gezamenlijk op het vereiste niveau te brengen. De RvA heeft tussentijds een deel van de documenten bezien en de bemerkingen zijn door de gezamenlijke projectgroep reeds verwerkt.

Way ahead certificerende instelling civiele sector
De stichting NDC-CI blijft uw loket voor alle aanvragen. Zij doen het voorbereidend werk. Het Ministerie van SZW zal, tot dat de aanwijzing van het NDC-CI als CKI een feit is, het afgeven van de wettelijke certificaten verzorgen. Hierover zal het NDC-CI in samenspraak met SZW spoedig communiceren. Deze beoogde oplossing is overigens geen sinecure en vergt enige voorbereidingstijd maar de betrokken partijen voorzien dat deze oplossing op een deugdelijke manier kan worden ingericht zonder de wettelijke termijnen voor afgifte van certificaten te overschrijden.

Per toekomstige datum van aanwijzing CKI voor de stichting NDC-CI zal de certificering dan niet langer door de minister van SZW, maar door de dan aangewezen NDC-CI worden verricht. Hieronder is een “Questions & Answers” lijst opgenomen teneinde eventueel bestaande vragen te beantwoorden.

Question1: Kan oude aanwijzing NDC niet verlengd worden dan wel kan het NDC niet tijdelijk worden aangewezen als certificerende instelling in het gewijzigde stelsel?

Answer 1: Nee, deze opties zijn helaas uit juridisch oogpunt niet mogelijk. In de Arbowet zijn wel een aantal mogelijkheden voor de Minister van SZW om vrijstelling dan wel ontheffing te verlenen, echter niet voor de aanwijzing van een certificerende instelling.

Question2: Kan DDS of het IFV het certificeren niet tijdelijk overnemen voor de civiele sector?

Answer 2: Nee, de DDS is weliswaar aangewezen voor dezelfde werkveld specifieke certificatieschema’s , maar louter voor de opleidingen die het verzorgt. Als daar niet aan voldaan wordt, kan de DDS niet certificeren. Het IFV is eveneens geen optie, daar zij niet aangewezen zijn voor de werkveld specifieke certificatieschema’s: duikerarts, duikmedisch begeleider, duikarbeid en duikploegleider.

Question 3: Waar kan ik mij melden als ik vragen heb over certificeren?

Answer 3: U kunt voor uw vragen terecht bij de stichting NDC-CI
E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telnr: 015-2512025

Question 4: Vervallen met het verlopen van de bevoegdheid van het NDC nu ook mijn certificaten die ik van het NDC heb?

Answer 4: Nee, de certificaten behouden hun geldigheid zoals aangegeven op het certificaat.

Question 5: Hoe kom ik te weten wanneer het NDC-CI aangewezen is?

Answer 5: De aanwijzingsbeschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst. Deze informatie wordt natuurlijk ook direct bekend gesteld op de website van het NDC-CI als op de website van SWOD en zal tevens via het twitteraccount van SWOD #duikarbeid gecommuniceerd worden.
Website NDC: wwwndcci.nl Website SWOD: www.werkenonderoverdruk.nl

Question 6: Waar kan ik terecht voor aanvragen tot (her)certificatie voor de civiele duikindustrie?

Answer 6: Aanvragen tot (her)certificatie kunt u richten tot de stichting NDC-CI. Zolang deze stichting nog niet is aangewezen conform bovenstaande wordt uw aanvraag doorgeleid naar het ministerie van SZW. SZW behandelt uw aanvraag vervolgens in overleg met het NDC-CI. Het advies is om de website van het NDC-CI en SWOD alsmede het twitteraccount van SWOD #duikarbeid te volgen.

Question7 : Met welke aanvraagtermijnen moet ik rekening houden als (kandidaat)certificaathouder?

Answer 7: Het certificatieproces is een zorgvuldig proces en vereist planning van personeel, middelen en eventueel locatie. Hiervoor zijn in de Algemene Wet Bestuursrecht bindende (wettelijke)termijnen opgenomen. Formeel dient u rekening te houden met 8 weken.

Question 8: Waar kan ik terecht in de civiele duikindustrie voor mijn tussentijdse logboekonderzoeken dan wel het aangeven van mijn doorlopende beroepservaring?

Answer 8: Daar het tussentijdse logboekonderzoek geen onderdeel is van het certificatieproces dat leidt tot een certificaat kunt u hiervoor het NDC-CI als loket gebruiken.

Question 9: Moeten duikers en duikploegleiders uit de EU die tijdelijke werkzaamheden in Nederland gaan verrichten ook voldoen aan de Arboregeling in het algemeen en de werkveld specifieke certificatieschema’s?

Answer 9: Duikarbeid en duikploegleider zijn een gereglementeerd beroep in Nederland en omdat de werkzaamheden die zij uitvoeren een direct risico met zich mee kunnen brengen voor de uitvoerders, de volksgezondheid dan wel de openbare orde zitten deze schema’s in het zwaarste regime. Dit houdt in dat de tijdelijke werkzaamheden gemeld dienen te worden. Tevens moet van de certificaathouder uit de EU, voor aanvang van de werkzaamheden, door een certificerende instelling beoordeeld worden of voldaan wordt aan de vakbekwaamheidseisen die in Nederland worden gesteld aan die beroepen. Indien er wezenlijke verschillen zijn met de Nederlandse eisen kunnen eisen gesteld worden aan aanvullende scholing en een proeve van bekwaamheid. Na positieve afronding van het beoordelingsproces wordt door de certificerende instelling die daartoe is aangewezen door SZW, een certificaat van vakbekwaamheid afgegeven aan de aanvrager en wordt dit ingeschreven in het openbare register van vakbekwaamheid ( www.werkenonderoverdruk.nl ).
Aanvragen voor onderhavige beoordeling kunt u richten tot het NDC. Tot het NDC-CI is aangewezen als CKI behandelt het ministerie van SZW uw aanvraag tijdens de interim situatie. Het advies is om de website van het NDC CI en SWOD alsmede het twitteraccount van SWOD #duikarbeid te volgen ten aanzien van het proces van aanwijzing van het NDC-CI als CKI.