Nieuwsarchief:

28-03-2012
SWOD kiest het ruime sop

Hierbij willen wij u informeren over de publicatie van de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgestelde certificatieschema’s en de  op handen zijnde bestuurlijke wijziging van de beheerstichting Werken onder Overdruk, kortweg SWOD.

Het ministerie van SZW heeft 16 maart 2012  de schema’s op het gebied van werken onder overdruk gepubliceerd in de Staatscourant (zie publicatie 4230). Het is verheugend om te zien dat nagenoeg de gehele input van het Centraal College van Deskundige van 13 januari 2012 is overgenomen. Op 1 juli a.s. zal het stelsel van kracht worden. De certificerende instellingen (CI’s) zijn druk bezig om zich voor te bereiden op de overgangsperiode en de uitvoeringsfase. Binnenkort zullen zij de certificaathouders, via hun websites en netwerk,  informeren over de wijziging en de gevolgen die dat voor de certificaathouders heeft. Ook vanuit SZW zal binnenkort een nieuwsbericht worden opgesteld om u nader te informeren. Voor SWOD betekent de publicatie dat de ontwikkelfase is afgerond, de beheersfase is gestart  en de uitvoeringsfase nagenoeg is aangebroken.

Op 19 maart 2012 zijn de statuten van SWOD gewijzigd. Op 18 april worden het nieuwe bestuur, het nieuwe Centraal College van Deskundigen en de nieuwe voorzitter geïnstalleerd in het bijzijn van vertegenwoordigers van de CI’s. Met de statutenwijziging is de scope van SWOD tevens breder geworden. Naast de certificatieschema’s zijn voortaan ook de kwaliteit en de veiligheid in de zin van de ARBO-wet opgenomen in de doelstelling van SWOD. In 2013 zal bijvoorbeeld de Arbocatalogus Werken onder Overdruk (http://www.arbocataloguswoo.nl/)  bij SWOD gehuisvest worden.

De bestuurlijke wijziging[1] maakt het met name mogelijk om naar de toekomst slagvaardiger op te treden: beter gebruik van bestaande middelen en expertise. De drie branche Colleges van Deskundigen bij de industrie, de brandweer en Defensie zullen een grotere rol  krijgen. Iedere branche draagt zorg voor belangenafweging en input in het Centrale College van Deskundigen. Vertegenwoordigers van  deze drie branche colleges zullen zitting nemen in het Centraal College van Deskundigen; twee  vertegenwoordigers uit de industrie en één voor de brandweer en Defensie. De bestuursvoorzitter is tevens voorzitter van het Centraal College van Deskundigen. Indien er werkgroepen benodigd zijn, zullen deze op projectbasis worden gevormd door ter zake deskundigen afkomstig uit de drie separate Colleges van Deskundigen. De onafhankelijkheid van de bestuursvoorzitter wordt geborgd door een tweejaarlijks roulatiesysteem over de drie colleges. Daarnaast heeft de bestuursvoorzitter geen stemrecht en krijgt hij geen vacatiegelden. ASK Dienstencentrum BV verzorgt dit jaar om niet het secretariaat. Door de invoering van deze doelmatigheid op alle fronten bedraagt de begroting van SWOD voor 2012 dan ook slechts ca. €10.000,-.

De afgelopen jaren hebben de leden van het Centraal College van Deskundigen, de diverse werkgroepen en de commissie van deskundigen Deventer hun expertise ten dienste gesteld van SWOD. De betrokkenheid bij het onderwerp en de deskundige inbreng vanuit de diverse invalshoeken waren daarbij opvallend. De publicatie van de schema’s is de kroon op het werk voor de duikbranche in Nederland. Een resultaat waar het bestuur van SWOD trots op is en daarvoor alle betrokkenen die meegewerkt hebben aan het bereiken van dit resultaat wil bedanken. Voor het nieuwe bestuur ligt er een goed fundament voor de toekomst. SWOD kiest nu het ruime sop en het is voortaan aan de branche colleges van deskundigen om de koers en snelheid waar nodig bij te stellen via het nieuwe Centraal College van Deskundigen.

Op 26 maart 2012 heeft SWOD een convenant getekend met SZW. In dit convenant zijn werkafspraken gemaakt om SWOD goed te positioneren. De afspraken hebben onder andere betrekking op: de taken van SWOD in de beheersfase, het Centraal College van Deskundigen,  de overeenkomsten tussen SWOD en CI’s, een centrale itembank, de interpretatie en afstemming met SZW alvorens publicatie op de site, een openbaar register van certificaathouders en een wederzijdse informatieplicht. De communicatie met SZW wordt momenteel gekenmerkt door korte lijnen en verloopt soepel.

Voor 2012 staan voor SWOD  o.a. nog de volgende onderwerpen op de agenda: harmonisatie van de Certificatieschema’s  Duikarbeid Beroepsduiken (WOD-D) en Duikarbeid Brandweerduiken (WOD-E), de centrale itembank en op korte termijn overeenkomsten tussen SWOD en de CI’s. 

Momenteel is SZW nog in overleg met het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap over de zogenaamde “gereglementeerde beroepen met ster”.  Met deze regeling wordt met name het toezicht op tijdelijke werkzaamheden door duikers uit andere EU-lidstaten ingekaderd. Zodra hier ontwikkelingen zijn, zullen wij u nader informeren.

De vaststelling van de schema’s is een belangrijke mijlpaal, maar zeker geen eindstation. In het belang van de duikbranche is het voor SWOD zaak om met name de stand van de techniek op de voet te volgen en de ervaringen uit het werkveld te delen met elkaar. Inbreng van alle betrokkenen in het werkveld blijft daartoe een vereiste. Gelet op de resultaten ziet het bestuur van SWOD de toekomst met vertrouwen tegemoet.

[1] Zie www.werken onder overdruk.nl – organisatie- organogram