Nieuwsarchief:

11-11-2011
Vooruitzichten 2012

Op de bestuursvergadering van 27 oktober jl. is de heer Jaap van der Kuil, overeenkomstig de besluitvorming inzake herbenoeming bestuursleden, afgetreden als voorzitter van de Stichting Werken onder Overdruk. De tijdelijke aanwijzing als voorzitter was namelijk gekoppeld aan het indienen van de certificatieschema´s en de documenten voor aanwijzing en toezicht. Het traject waarvoor de heer Mark Polman was aangesteld als penvoerder is eveneens verstreken. Het bestuur heeft de heer Gerard Hekkers benoemd als interim voorzitter en de heer Lex Tillart benoemd als secretaris. Op gepaste wijze zal het bestuur te zijner tijd afscheid nemen van de heer Van der Kuil en de heer Polman.

De belanghebbende partijen hebben in  het Centraal College van Deskundigen (CCVD) de afgelopen jaren het nodige werk verzet om te komen tot de nieuwe certificatieschema?s (WSCS) en de documenten voor aanwijzing en toezicht (WDAT). De brandweer is het afgelopen jaar eveneens volwaardig in de rijdende trein SWOD gestapt. Het proces van totstandkoming is intensief geweest. De diverse partijen hebben de afgelopen tijd door goed naar elkaar te luisteren ook een beter begrip voor elkaar gekregen. Het is dan ook verheugend om vast te stellen dat er een mooi resultaat is bereikt middels de diverse opgestelde WSCS en WDAT´s. Deze documenten zijn, o.a. in samenhang met de Arbocatalogus, immers de opmaat voor een nog veiligere duikbranche.

De WSCS en WDAT´s  liggen inmiddels bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waar aan de hand van de bemerkingen van de Raad van Accreditatie (RVA) de documenten nader worden bijgewerkt. Hierin zitten ook bv de in het CCVD recentelijk overeengekomen harmonisatie tussen WOD-D (algemene certificatieschema´s tav duiken) en WOD-E (specifieke certificatieschema brandweer) en de nadere uitwerking van de hercertificatie. Ten aanzien van internationale (h)erkenning geeft de status van gereglementeerd beroep in Europese regelgeving voor duik(ploegleid)er, duikmedische begeleider en duikerarts een goede basis voor verdere uitwerking in de documenten. Hiermee lijkt er een oplossing voor handen ten aanzien van de zorg van het CCVD in relatie tot de internationale aspecten.

De verwachting is dat de certificatieschema´s en de documenten aanwijzing en toezicht binnenkort worden vastgesteld door SZW. De volgende stap is dat de kandidaat certificerende instellingen worden beoordeeld door de RVA. Vervolgens is het de verwachting dat eind 2012 de eerste certificaten worden uitgegeven met bijbehorend financieel omslagstelsel. Voor SWOD betekent dit op korte termijn dat de activiteiten die geld kosten vooralsnog gestopt worden. Zo zijn we genoodzaakt om de website van SWOD per 1 jan as op te heffen. De huidige inhoud en verdere informatievoorziening zal tot nader order geplaatst worden op de site van de Nederlands Bureau voor Brandweer Examens (NBBE) en de site van het Nationaal Duik Centrum (NDC). Dat betekent echter niet dat SWOD gestopt is, in tegendeel!

Achter de schermen wordt momenteel bezien of er, tegen de achtergrond van de nieuwe situatie, draagvlak is om SWOD verder te verstevigen en nog slagvaardiger te maken. De belanghebbende partijen zijn per sector namelijk al georganiseerd en bovendien zijn de schema´s voor de gehele duikbranche straks uniform. Wellicht zou dat een andere inrichting van SWOD mogelijk maken; kleiner en doelmatiger. Een eerste verkenning met vertegenwoordigers van Defensie, Brandweer en de duikindustrie heeft uitgewezen dat er voldoende draagvlak voor verandering en continuïteit aanwezig lijkt te zijn. Kernwoorden die hierbij genoemd zijn o.a.: doelmatigheid, innovatie, deskundigheid, (h)erkenning, invloed, loket, etc. Momenteel wordt de vormgeving van het toekomstige SWOD onderzocht. Het bestuur van SWOD zal in het voorjaar 2012 nadere informatie verstrekken over de vernieuwde organisatie.