Nieuwsarchief:

SWOD 2023/1073/GH

Nieuwsbericht mei 2023

Het is al enige tijd stil omtrent de aankondiging van het registratiestelsel. Het wachten is op de aankondiging in het Staatsblad door het Ministerie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid (SZW) van de wijziging van het Arbobesluit. Het stelsel kan pas zes maanden na publicatie van de wijziging van het Arbobesluit geïmplementeerd worden. Het registratiestelsel zal daarom in elk geval niet eerder dan het voorjaar van 2024 geïmplementeerd worden.

Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan de registratieschema’s, de hervorming van SWOD en de totstandkoming van de Registratie Instelling Civiele Duikarbeid (RICD).

Het is de verwachting dat het Centraal College van Deskundigen (CCvD) op 4 juli a.s. een besluit neemt over de registratieschema’s van duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts. De schema’s zullen vervolgens voorgelegd worden aan SZW met het verzoek om deze vast te stellen. Daar voor deze schema’s intensief is samengewerkt met SZW betreft het hier een formaliteit. Voor deze schema’s moet de Arboregeling veranderd worden. Dat vergt ook een aankondiging in het Staatsblad , maar daar het lagere regelgeving betreft geldt dat hier drie maanden in acht genomen moet worden alvorens deze van kracht worden. De publicatie en het van kracht worden van de schema’s loopt hiermee in de pas met de publicatie en wijziging van het Arbobesluit.

Met dit nieuwsbericht willen wij u nader informeren over de toekomstige wijzigingen in het Arbobesluit ten aanzien van het werkveld werken onder overdruk. In een volgend nieuwsbericht zullen wij u nader informeren over de wijzigingen in de Arboregeling.

Toekomstige wijzigingen Arbobesluit

De grootste wijziging betreft uiteraard de overgang van certificatie naar registratie voor de duiker, de duikploegleider, de duikmedisch begeleider en de duikerarts.

Andere wijzigingen van het Arbobesluit/Arboregeling zijn:

-        het arbeidsgezondheidskundig onderzoek medewerker hyperbare kamer in de leeftijd van 18 tot 50 jaar niet jaarlijks maar tweejaarlijks (6.14a 2e lid);

-        de in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk genoemde keuringsrichtlijnen duikarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde worden in Arbobesluit opgenomen (aangekondigde publicatie Staatscourant betreffende herinvoering AR art. 6.7)

-        de dubbelrol van de duikploegleider en de duikmedisch begeleider zijn nader geduid (art 6.16 8e lid);

-        de tweemansduikploeg is verduidelijkt ten aanzien van de rollen van de duikploegleider als duikmedisch begeleider en reserveduiker;

-        de rol van de duikassistent (art 6.16 9e lid en eveneens geduid in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk) is tevens nader uitgewerkt voor de tweemansduikploeg. 

Certificatie versus registratie

Het grote voordeel van registratie ten opzichte van certificatie is dat we bij registratie sneller op de actualiteit kunnen inspelen. Dit komt doordat de registratieschema’s niet meer hoeven te voldoen aan de zeer gespecifieerde normen voor accreditatie en het toezicht op het systeem minder stringent is. Er ligt qua toezicht namelijk veel meer verantwoordelijkheid bij de registratie-instellingen, daar waar dat bij accreditatie getoetst wordt door de Raad voor Accreditatie. In de wandelgangen wordt dan ook wel de vergelijking gemaakt dat certificatie een systeem is van georganiseerd wantrouwen en registratie juist een systeem is van georganiseerd vertrouwen.

Wat betekent dit nu voor de sectoren in het werkveld werken onder overdruk?

Defensie

Defensie krijgt onder registratie een status aparte en de Minister van Defensie krijgt middels een ministeriële regeling de verantwoordelijkheid voor veiligheid en welzijn van het personeel werkzaam op het gebied van werken onder overdruk. Defensie heeft hiervoor o.a. een eigen kwalificatiesysteem, opleidingssysteem en een eigen register.

Alhoewel de registratieschema’s niet van toepassing worden op Defensie, zullen de eind- en toetstermen uit de schema’s wel een belangrijke basis blijven voor het opleiden en examineren. Defensie zal zich derhalve in blijven zetten voor het gehele spectrum van SWOD en hiertoe kennis en expertise beschikbaar blijven stellen.

Brandweer en politie

Het NIPV krijgt in het registratiestelsel het mandaat van de Minister van SZW voor de brandweer en de politie en zal de registratieschema's integraal toepassen. Voor personeel van de brandweer blijft het NIPV zelf de examens afnemen. Voor personeel van de politie zal het NIPV een overeenkomst sluiten met een exameninstelling uit de civiele sector, naar verwachting Hobéon, en hier toezicht op houden. Dit vereist samenwerking en afstemming met de RICD. Het NIPV zal het personeel van de brandweer en politie registreren.

Het NIPV is al geruime tijd in de startblokken om voor de brandweer over te gaan naar het registratiestelsel. Ten aanzien van de registratie van de politie lopen bij het NIPV nu de voorbereidingen om de noodzakelijke details hiervoor te regelen.

Civiele sector

Momenteel is de Registratie Instelling Civiele Duikarbeid (RICD) in oprichting. De RICD zal, als onafhankelijke stichting, het mandaat van de Minister van SZW krijgen om op te treden als registratie-instelling voor de civiele sector. De RICD zal de registratie verzorgen en de examens middels een overeenkomst beleggen bij het NDC-CI en Hobéon. De RICD zal toezicht houden op de exameninstellingen. Via een Raad van Advies die ingesteld gaat worden, waar vertegenwoordigers uit de civiele sector zitting in nemen, wordt de relatie met en de kennis over de civiele sector geborgd.

Tenslotte

In een volgend nieuwsbericht zullen wij de registratieschema's nader duiden en de verschillen met de huidige certificatieschema's op hoofdlijnen aangeven. Tevens zullen wij hier ingaan op de overgangsregeling die van toepassing wordt bij de overgang naar registratie.

Gerard Hekkers

Voorzitter SWOD