Nieuwsarchief:

Tijdens de bestuursvergadering SWOD is op 31 maart jl., in aanwezigheid van het Centraal College van Deskundigen en vertegenwoordigers van de Certificerende Instellingen, het voorzitterschap overgedragen van dhr. Gerard Hekkers aan dhr. Jan de Jong. Eerder is dhr. Gerard Hekkers een blijk van erkenning toegekend voor zijn enorme bijdrage aan SWOD. Deze erkenning is geuit in de vorm van de “Gerard Hekkers Award (GH Award)”. Deze award is op een officiële wijze uitgereikt en gaat vergezeld van een certificaat en een toelichting op schrift.De GH Award  is een blijk van erkenning voor de individuele bijdragen aan de kwaliteit en de veiligheid binnen het vakgebied werken onder overdruk, inclusief de medische aspecten. In die zin stimuleert en faciliteert de GH Award innovaties binnen de kaders van algemene en specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot werken onder overdruk. De wijze van toekennen is opgenomen in het “Reglement toekennen GH Award”welke per 19 februari 2015 van kracht is verklaard. Dit reglement is te vinden op de internetsite van SWOD.

Het bestuur heeft voorafgaand aan de overdracht van het voorzitterschap unaniem ingestemd met de voordracht van dhr. Jan de Jong. Met dhr. Jan de Jong levert de civiele sector binnen SWOD voor de komende twee jaar de voorzitter. Conform de statuten levert elke sector binnen SWOD, te weten; defensie, civiel en brandweer, om de beurt een voorzitter om zodoende de gelijkwaardigheid tussen de sectoren te uitten. Gelijktijdig met de overdracht van het voorzitterschap vonden enkele wijzigingen plaats in de ledensamenstelling van de verschillende organen onder SWOD. De huidige vertegenwoordiging in het bestuur, de centrale college van deskundigen en van de certificerende instellingen treft u eveneens aan op de internetsite van SWOD.

Tijdens de ceremoniële overdracht van de voorzittershamer verklaarde de nieuwe voorzitter erg betrokken te zijn bij de duikbranche. Hij kent de duikbranche als een werkveld waarin louter oplossingsgerichte en pragmatische mensen werkzaam zijn en verklaarde uit te zien naar een succesvolle en fijne samenwerking waarin hij zo goed als mogelijk de leden in staat wil stellen om de beoogde resultaten te behalen.

Wisseling voorzitter SWOD