Nieuwsarchief:

Bericht COVID19

Door de overheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in verband met COVID 19, zijn de gebruikelijke procedures die verband houden met de verplichting op grond van de Arbeidsomstandighedenwet om bepaalde werkzaamheden alleen te mogen uitvoeren wanneer de betreffende persoon beschikt over een bepaald certificaat, niet altijd onverkort uitvoerbaar.

De beheersstichting Werken onder Overdruk (SWOD) heeft aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd om voor bepaalde voorschriften tijdelijk vrijstellingen te verlenen. Zo is er de noodzaak om tijdelijk een regeling te treffen voor certificaten waarvan de geldigheid afloopt in deze periode.

SZW heeft hierop een besluit genomen dat in de Staatscourant is gepubliceerd. Staatscourant nr. 21417 van 10 April 2020
Door bovengenoemde overheidsmaatregelen is de toegang tot en het afnemen van examens, alsmede het onderhouden van voldoende praktijkervaring in veel gevallen problematisch. Gezien het belang van de mogelijkheid om de werkzaamheden op de genoemde terreinen te kunnen blijven uitvoeren, is met dit besluit voorzien in een tijdelijke vrijstelling van bepaalde verplichtingen. Vooralsnog is uitgegaan van een vrijstellingsperiode tot en met 31 augustus 2020. Daarbij is ervan uitgegaan dat het vanaf 1 juli mogelijk zal zijn om hercertificatie weer volgens de gebruikelijke procedures uit te voeren, zodat vanaf 1 september iedere certificaathouder van wie het certificaat verliep in de periode tot 1 juli, vanaf 1 september weer kan beschikken over een geldig certificaat wanneer hij aan de eisen voldoet.

Hiermee willen wij u op de hoogte brengen van de, voor de duiksector, toepasselijke maatregelen. Wij doen dit door eerst het artikel te noemen en daarna de betekenis voor u als certificaathouder te verduidelijken

Artikel 1. Vrijstelling hercertificatie

 1. Er wordt vrijstelling verleend aan de certificaathouder wiens certificaat verloopt in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020, maar die de werkzaamheden waarvoor het certificaat is vereist, wil blijven verrichten, van de verplichting een verzoek te doen tot hercertificatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 indien het gaat om een certificaat als bedoeld in:
  a. artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
  b. de artikelen 4.54d, vijfde en zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
  c. de artikelen 6.14a, derde lid, en 6.16, derde, zesde en zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit; en
  d. paragraaf 6.2.1 van Bijlage XII bij de Arbeidsomstandighedenregeling.
  2. De in het eerste lid bedoelde certificaathouder kan, nadat de geldigheidsduur van het certificaat is verlopen, de werkzaamheden waarvoor het certificaat was afgegeven, voortzetten tot en met 31 augustus 2020 met inachtneming van de overigens bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet ter zake van het certificaat of de werkzaamheden bestaande verplichtingen

Wat betekent dit voor u:

Als uw certificaat duikarbeid, duikploegleider, duikerarts of duikmedisch begeleider in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 zijn geldigheid verliest kunt u de werkzaamheden die onder deze certificaten vallen blijven uitoefenen en hoeft u tot en met 31 augustus 2020 geen aanvraag tot hercertificeren te doen.

Artikel 2. Gevolg vrijstellingstermijn voor geldigheidsduur certificaat
Na het eindigen van de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, en de daarop volgende hercertificatieprocedure wordt bij vaststelling van de einddatum van de duur van de hercertificatie, de duur van de vrijstellingsperiode, bedoeld in artikel 1, tweede lid, in mindering gebracht op de geldigheidsduur van de hercertificatie zoals die is vastgelegd in het certificatieschema.

Wat betekent dit voor u:

Als u van de vrijstelling in artikel 1 gebruik heeft gemaakt en u daarna het hercertificatieproces positief heeft doorlopen zal de geldigheid van uw nieuw certificaat met het aantal maanden van de vrijstelling worden verkort.
Deze maatregel is genomen om een oneerlijke concurrentie tussen de certificaathouders met en zonder vrijstelling te voorkomen

Artikel 3 & 4

Niet van toepassing op duikbranche.

Artikel 5. Aanvullende vrijstellingen inzake duikberoepen

In aanvulling op de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, geldt ten aanzien van de certificaten, bedoeld in de artikelen 6.14a, derde lid, en 6.16, derde, zesde en zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit het volgende:
a. de termijnen waarbinnen het aantal verrichtingen voor de doorlopende beroepservaring voorgeschreven bij de toetstermen voor hercertificatie verricht moeten zijn en de termijnen voor de verrichtingen die bepalend zijn bij het toezicht door de certificerende instelling op basis van de bijlage XVIa tot en met XVIe van de Arbeidsomstandighedenregeling, worden verlengd met zes maanden; en
b. er wordt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 vrijstelling verleend van de in artikel 6.14a, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen verplichting om personen, die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid, binnen twaalf maanden na het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 6.14a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, opnieuw arbeidsgezondheidskundig te onderzoeken, indien dat onderzoek in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 weer opnieuw uitgevoerd zou moeten worden.

Wat betekent dit voor u:

Punt a.
Als u in de periode van 1 maart tot en met 30 juni een 2-jaarlijks portfolio onderzoek (of 1-jaarlijks in geval van de duikerarts) moet laten doen bij een certificerende instelling (CI) dan wordt de termijn om aan de doorlopende beroepservaring te voldoen met 6 maanden verlengd (30 maanden i.p.v. 24 maanden). De datum einde geldigheid van uw certificaat veranderd niet. Concreet betekent dit dus dat u voor het voldoen aan de doorlopende beroepservaring in de volgende periode (3de en 4e jaar) 6 maanden korter de tijd heeft.

Punt b.
Als uw duikmedische keuring in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 verloopt wordt er tot 31 augustus 2020 uitstel verleend. U dient dus weer uiterlijk 31 augustus 2020 duikmedisch goedgekeurd te zijn.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2020.

Het is belangrijk om als certificaathouder op de reguliere momenten uw aanvraag portfolio-onderzoek en hercertificatie in te dienen. Hiervoor krijgt u automatisch herinneringen en in voorkomend geval waarschuwingen.

Indien er bij de behandeling van uw aanvraag geconstateerd wordt dat u in aanmerking komt voor de regeling volgens artikel 1 en 5 wordt de genoemde vrijstelling toegepast.

Noot:
De genoemde termijnen in de vrijstellingsregeling gelden op basis van de huidige landelijk genomen maatregelen zoals deze door de overheid van ons allen verlangd worden. In een ongunstig scenario waarbij de duur van deze maatregelen verlengt zouden worden, zal dit mogelijk ook leiden tot een nieuwe vrijstellingsregeling.