Nieuwsarchief:

Nieuwsbericht Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid (september 2021)

Zoals bekend zal het huidige stelsel van certificatie worden omgezet naar een wettelijk Registratiestelsel. Ten behoeve van deze stelselwijziging krijgen de brandweer, Defensie en politie een eigen registratie-instelling. SWOD heeft opdracht gegeven tot de oprichting en inrichting van een Stichting, die deze registratie onafhankelijk gaat verzorgen voor de civiele sector. Kees van Dongen, partner bij Personeelskracht, voert deze opdracht uit.

In de periode januari-april 2021 heeft allereerst een uitgebreide verkenning plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een verkenningsrapport, dat inhoudelijk de leidraad en basis vormt voor de verdere inrichting van de Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid.

Vanaf mei loopt de oprichtings-en inrichtingsfase.
Er is een algemene planning opgesteld met tussenstappen, die moet leiden tot de oprichting en inrichting van de registratie-instelling civiele duikarbeid. Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats met SWOD en het ministerie van SZW. Ook wordt de gelegenheid geboden om inhoudelijk inbreng te plegen op inhoudelijke documenten. Met SWOD wordt de komende tijd ook besproken op welke wijze de vier registratie-instellingen zullen participeren binnen SWOD.

Globaal gezien krijgt een registratie-instelling opdracht van het Ministerie van SZW om namens de minister de officiële registratie te verzorgen voor het werkveld Civiele Duikarbeid.
De Registratie-Instelling beoordeelt iedere aanvraag voor opname in het register. Na akkoord wordt het register bijgewerkt en krijgt de aanvrager een officieel bewijs van registratie.

Daarnaast is een registratie-instelling verantwoordelijk voor de examinering. Omdat er op dit moment in de civiele sector al twee exameninstellingen actief zijn (NDC-CI en Hobéon), ligt het voor de hand dat de Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid een overeenkomst gaat sluiten met beide instellingen voor het verzorgen van de examens. In dat geval zal de Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid zich met betrekking tot de examinering vooral richten op het uitoefenen van onafhankelijk toezicht.

In de periode augustus-november 2021 zal door de Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid onderzocht worden of zowel NDC-CI als Hobéon voldoen aan de gestelde eisen aan exameninstellingen. Momenteel wordt de financiële levensvatbaarheid van Hobéon en het NDC-CI getoetst door SZW. Als de exameninstellingen financieel levensvatbaar zijn en voldoen aan het toezicht door de registratie-instelling civiele duikarbeid, dan wordt nog voor het einde van 2021 een overeenkomst gesloten.

Ook wordt gesproken over een vorm van effectief toezicht op de exameninstellingen. Effectief, omdat het doel is dat de inspanningen vooral gericht zullen zijn op de meest essentiële onderdelen van de examinering. Over het toezicht op de onderwijsinstellingen wachten de registratie-instellingen op de besluitvorming hierover binnen SWOD. De huidige regeling worden geëvalueerd en mogelijk aangepast.

In de afgelopen periode is aandacht geweest voor het inrichten van de interne organisatie van de Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid. De “Stichting RI Civiele Duikarbeid” is formeel opgericht bij de notaris. Er zal een Adviesraad worden ingesteld, waarin een aantal stakeholders zullen plaatsnemen. Doel is om periodiek met elkaar af te stemmen en elkaar te informeren. Er wordt gewerkt aan de website, zodat in de nabije toekomst er ook vanuit de stichting gecommuniceerd kan gaan worden. Het automatiseringssysteem ten behoeve van de registratie wordt ingericht, waarbij gekozen is om aan te sluiten bij de infrastructuur van een andere registratie-instelling op een ander werkveld.

De invoering van de stelselwijziging is vertraagd. Er wordt nu door SZW, in samenwerking met SWOD, gewerkt om de stelselwijziging per 1 april 2022 van kracht te laten worden. Naar verwachting zal er een overgangsregeling gelden, waardoor de looptijd van het huidige certificaat gerespecteerd blijft. Wel zal iedereen zich voor 1 april 2022 moeten laten registreren. Hierover volgt nog nadere berichtgeving.

Registratie-Instelling Civiele Duikarbeid
Zaltbommel, 14 september 2021