Nieuwsarchief:

SWOD 2022/956/BS

Implementatie registratiestelsel

De implementatie van het registratiestelsel is nu voorzien op z’n vroegst op 1 april 2023, maar niet later dan 1 juli 2023. Het schrijfteam en het Centraal College van Deskundigen, CCvD, leggen nu de laatste hand aan de registratieschema’s duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts.

Zodra deze gereed zijn, zullen deze worden besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarna zullen de registratieschema’s door SZW gereed gemaakt worden voor publicatie in de Staatscourant.

Internetconsultatie AMvB

Op 14 oktober jl is de Internetconsultatie van de Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB, gesloten om het Arbobesluit te wijzigen voor het werkveld werken onder overdruk. Als SWOD hebben wij een uitvoerige reactie gestuurd. Ten eerste hebben wij verzocht om een beleidsevaluatie. Na de invoering van het certificatiestelsel destijds is er immers nog niet geëvalueerd of de ingeslagen weg bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid. Met de invoering van het registratiestelsel is het hoog tijd om eens achterom te kijken of we met elkaar op de goede weg zitten, de goede dingen doen en de dingen goed doen binnen het stelsel.

Ten tweede hebben we gereageerd op de wijzigingen in het Arbobesluit en ten derde op de nota van toelichting. Onze reactie is openbaar en te raadplegen op de site van Internetconsultatie.nl

SWOD is niet uit op uitstel of afstel. Er is draagvlak om de keuze naar registratiestelsel nu te effectueren. Deze keuze was destijds echter beperkt: registreren of certificeren. Naar nu blijkt in het concept AMvB er voor defensie en politie andere keuzes zijn gemaakt. Het is voor SWOD meer dan wenselijk om in de evaluatie deze andere afslagen ook in overweging te nemen voor de andere sectoren.

Overigens is de politie nog bezig met een heroverweging m.b.t. werken onder overdruk; zelf een registratie-instelling dan wel registratie onderbrengen bij de brandweer. 

Defensie heeft een status aparte verkregen in de AMvB. Defensie zal vakinhoudelijk zoveel mogelijk de eind- en toetstermen volgen uit de registratieschema’s. Voor het proces zal Defensie i.v.m. uniformiteit het eigen systeem kiezen. Overigens zal Defensie voor de huidige schema’s alle eind en toetstermen volgen. Bij toekomstig mogelijke afwijkingen zal Defensie dit expliciet aangeven in het CCvD alsook in het overleg van de registratie-instellingen.

De Internetconsultatie is inmiddels gesloten en SZW bestudeert momenteel de reacties. Na een afweging van SZW zullen de AMvB en de  nota ven toelichting aangepast worden en binnenkort ter besluitvorming aan de Ministerraad voorgelegd worden. Binnenkort meer hierover en wij zullen u nader informeren middels nieuwsbericht. 

Arbocatalogus Werken onder Overdruk / WOD SOE

De projectgroep Arbocatalogus/WOD SOE heeft beide documenten geactualiseerd. Beide liggen bij het Centraal College van Deskundigen voor review tot 1 november a.s. Eventuele bemerkingen worden door de Projectgroep vervolgens meegenomen en de verwachting is dat beide documenten voor het einde van het jaar gepubliceerd worden op de website, www.ArbocatalogusWoO.nl De Arbocatalogus WoO inclusief WOD-SOE zal alsdan ter goedkeuring worden aangeboden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Met de sector Waterbouw is overlegd om in de “Arbocatalogus Waterbouw” nadrukkelijker een link op te nemen naar onze Arbocatalogus. Overigens bevat de Arbocatalogus Waterbouw nuttige (achtergrond)informatie over werken onder overdruk. 

Projectgroep SWOD/NOB

Op 14 oktober jl is de projectgroep SWOD/NOB van start gegaan. Doelstelling is om in voorjaar 2023 een eerste advies te geven omtrent Arbowet en -regelgeving irt beroepsduiken en sportduiken (incl sportduikinstructie). De eerste sessie gaf vertrouwen dat de doelstelling behaald kan worden. 

In het kader van SWOD als lerende organisatie, achten wij het van belang om waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Tot ca 2012 nam de sportduiksector actief deel binnen SWOD. Overeengekomen is dat de NOB deze vertegenwoordiging weer oppakt. Vooralsnog zal dat zijn in het College van Deskundigen Civiele Sector (CvD-CS).  

Gerard Hekkers
Voorzitter SWOD