Nieuwsarchief:

Nieuwsbericht Januari 2024 - SWOD 2024/1177

Aan de sector werken onder overdruk

Allereerst wens ik iedereen een goed en veilig nieuwjaar. Het afgelopen jaar is er door het Centraal College van Deskundigen, de diverse projectgroepen en het bestuur weer het nodige werk verzet. Ik maak op deze plaats graag gebruik om hiervoor mijn respect en waardering te uiten. Veelal komt het werk voor SWOD naast het eigenlijke werk en niet zelden wordt het werk dan in de vrije tijd uitgevoerd. De gemene deler die ik herken is de gezamenlijke passie om veilig te blijven duiken. Het is mij dan ook een genoegen om u te wijzen op twee recente publicaties; 1e het meerjarenplan 2024 e.v , 2e statusrapport CE-markering.

Het Meerjarenplan 2024 e.v. is door het Centraal College van Deskundigen vastgesteld en te vinden op de SWOD-website.  Ook voor 2024 is er veel werk te verzetten, zoals bijvoorbeeld een herziene arbocatalogus en een herziene richtlijn hyperbare geneeskunde. Eindelijk zal in 2024 het registratiestelsel ingevoerd worden. Het schrijfteam zal zich komend jaar gaan buigen over een aanpassing van het praktijkexamen duikploegleider en mogelijkheden voor licht aangedreven gereedschappen in de A9-scope. De Centrale Examencommissie SWOD (CES) zal het toetsplan afronden en de itembank afronden voor het registratiestelsel. Tenslotte zal een projectgroep het eerder afgegeven hoofdlijnenadvies nader uit gaan werken, zodat er een plafond wordt gedefinieerd ten aanzien van sportduiken. In een nog te ontwikkelen geaccepteerde praktijk zullen op basis van risico's limitatief grenzen worden aangegeven waar sportduiken ophoudt en duikarbeid begint. Overigens zullen die geaccepteerde praktijken in bredere verband ook voor duikarbeid van kracht worden in de nabije toekomst. Deze geaccepteerde praktijken worden alsdan onderdeel van de Arbocatalogus.

Ten tweede is recent het statusrapport “Toepassing Warenwetbesluiten (CE)” van de SWOD Projectgroep CE-Markering op de website gepubliceerd. De afgelopen twee jaar heeft deze projectgroep zich gebogen over de problematiek rond CE-markering van duikmaterieel. Het statusrapport is te vinden op de website van de arbocatalogus.  

In het kort is de strekking van het rapport dat er op dit moment niet over de volle breedte CE-markering toegepast kan worden in de duikindustrie. Dit als gevolg van beperkte beschikbaarheid van producten met CE-markering en door normen en richtlijnen die niet altijd goed aansluiten bij de praktijk. Dit is ook het geval elders in Europa. Tegelijkertijd wordt er niet onveilig gewerkt omdat er gewerkt wordt met andere industriestandaards (WOD-SOE / Class / IMCA). Voornoemd hiaat t.a.v. CE-markering zal door SWOD o.a. aangekaart worden bij de Europese normcommissie. 

Ook in 2024 zal het constructieve en periodieke overleg met de overheid en toezichthouders ten aanzien van arbeidsomstandigheden worden voortgezet. In het voorjaar van 2024 verwachten we een enquête van de Europese senior arbeidsinspecteurs om wet- en regelgeving in de verschillende landen te inventariseren. Tot voor kort was het overleg vanuit SWOD louter met het Ministerie van SZW, maar ook via andere departementen komt inmiddels Europees beleid op het werkveld werken onder overdruk. Zo zal in 2024 overleg worden gevoerd met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat omtrent de International Code for Safety of Diving Operations en de positie van Nederland hierin. Ook zal overleg gevoerd worden met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omtrent de wet medische hulpmiddelen en de positie van de decompressietank.  

U ziet genoeg redenen om schouder aan schouder op te blijven trekken binnen SWOD en tegelijkertijd ons gezamenlijke netwerk te verbreden. In dit licht is SWOD dan ook verheugd over de recente ontwikkeling, als voorbode van een structuur wijziging binnen de civiele sector, ten aanzien van de samenwerking tussen Hobéon SKO als exameninstelling en NDC-CI als registratie-instelling. SWOD kijkt met veel belangstelling naar het verdere verloop van voornoemde structuurwijziging. 

Afsluitend wil ik de genodigden verzoeken om zich aan te melden voor de komende kennisuitwisselingsdag op 11 april as bij het NIPV te Arnhem; thema 2e en 3e orde leren van ongevallen. Ik hoop u te mogen verwelkomen op de derde kennisuitwisselingsdag in successie. In de tussentijd "1 met 1" op de seinlijn en een veilig duikjaar gewenst.

Gerard Hekkers
Voorzitter SWOD