Nieuwsarchief:

Nieuwjaarsduik SWOD

Voorzitter Gerard Hekkers

Het einde van het jaar nadert en de feestdagen staan voor de deur. Een goed moment om als voorzitter het afgelopen jaar te reflecteren en enigszins door te kijken naar de toekomst. Dat jaar wordt naar mijn mening voor SWOD gekenmerkt door gezamenlijke noeste arbeid aan de basis voor kwaliteit en veiligheid bij het werken onder overdruk. De uiteindelijke kwaliteit en veiligheid wordt mijns inziens echter nog altijd bepaald aan de waterrand.

Het is wel van belang dat die basis aan blijft sluiten bij de waterrand. Het doet mij dan ook deugd dat de verschillende disciplines binnen SWOD hun kennis en expertise hiervoor inzetten. Veelal geschiedt dat SWOD-werk ten behoeve van het algemeen belang naast de eigenlijke werkzaamheden. We drijven hier op de betrokkenheid bij het duiken die ons werkveld eigen is. Dat is bijzonder, en ik vind het dan ook op zijn plaats om het CCvD, het bestuur, het secretariaat en de diverse projectgroepen ook op deze plaats te bedanken voor hun effort het afgelopen jaar.

Hoe goed we het echter ook proberen te regelen in de basis als SWOD, blijft het van immens belang hoe de duikploeg (leider) functioneert en communiceert. Tenslotte is het de duiker die, na alle voorbereidingen, het aan den lijve ondervindt en een afweging moet maken om al dan niet door te gaan met de klus. Dat valt en staat allemaal met vakmanschap als duikploegleider, duiker en duikmedisch begeleider.

Basis-instrumenten zijn hiervoor o.a. de certificatieschema’s en de Arbocatalogus werken onder overdruk. Maar van essentieel belang om dat vakmanschap te borgen en zelfs te verbeteren is enerzijds de geoefendheid in de drie voornoemde rollen. Anderzijds is dat het verbeteren van SWOD als lerende organisatie.

In het meerjarenplan hebben we de lerende organisatie dan ook opgenomen voor 2022 ev en het ligt in de rede om in de loop van 2022 hiervoor een projectgroep samen te stellen. Met nadruk is dit geen onderzoekscommissie o.i.d, maar een platform waar meldingen van voorvallen, conclusies en aanbevelingen geanonimiseerd met elkaar te delen. Dat zal een weg van langere adem zijn met de nodige drempels. Dat moet ons er echter niet van weerhouden om deze bal op te pakken.

Het afgelopen jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de stelselwijziging; o.a. reglement CCvD, bestuursreglement, statuten, overeenkomst SZW-SWOD, overeenkomst SWOD met de vier registratie-instellingen, de Arbocatalogus, de keuringsrichtlijnen, informatieblad duiken in verontreinigd water dat eerdaags gepubliceerd wordt en last but not least de registratieschema’s. Daarnaast moeten de vier registratie-instellingen geïnstalleerd worden. Ondanks dat harde werk is de initieel geplande ingangsdatum van 1 jan 2022 niet gehaald en ziet het er naar uit dat de startdatum in het bracket 1 juli-1oktober 2022 ligt.

Verandering leidt per definitie tot enige weerstand. Het is voor het bestuur daarom goed om waar te nemen dat er vanuit het werkveld kritisch wordt meegedacht en vragen gesteld. Het is mijn wens dat die communicatiekanalen in 2022 minstens net zo open blijven staan.

De communicatiekanalen met het omliggende speelveld zoals toezichthouders en beleidsmakers wordt in 2022 ook verder aangetrokken. Naast de recent ingestelde overlegstructuur met de Arbeidsinspectie (“nieuwe” naam in 2022), Staatstoezicht op de Mijnen en Ministerie van SZW, staat op 11 april a.s. een kennisuitwisselingsdag op het programma. Zonder twijfel zullen hier onderwerpen aan bod komen als het Arbobesluit (voldoet dat nog of is herziening nodig), sportduiken irt beroepsmatig duiken (waar houdt sportduiken op en begint beroepsmatig duiken en tegen welke normatieve kaders) en het nieuwe registratiestelsel. Kortom, voor 2022 e.v. liggen er voldoende uitdagingen voor SWOD.

Voor nu wens ik u fijne feestdagen en een veilig en gezond 2022!

Gerard Hekkers

Voorzitter SWOD