Nieuwsarchief:

Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk om de balans op te maken. Binnen SWOD is er door alle betrokkenen hard gewerkt aan het borgen van de veiligheid en kwaliteit van werken onder overdruk.

Die balans is mede van belang in verband met de overgangsregeling.  Alhoewel de einddatum van de overgangsperiode voor de certificerende instellingen ver weg leek te liggen in de tijd, nadert het einde van die periode nu snel. Op 1 juli 2014 is het immers zo ver voor de certificerende instellingen: het Nationaal Duik Centrum (NDC) voor de civiele sector, de Defensie Duik School (DDS) voor defensie en overheid en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  voor de brandweer).

De band tussen de CI en de certificaathouder wordt dan nog intenser en zelfs formeel vastgelegd in een certificatieovereenkomst, zodat rechten en plichten wederzijds duidelijk zijn. Overigens zijn de banden reeds aangehaald, daar de eerste logboekcontroles al uitgevoerd zijn. Voor zowel de certificaathouder als de certificerende instellingen was dat een verkenning en bovenal een gewenning. De certificerende instellingen zijn vol vertrouwen bezig met de laatste loodjes voor 1 juli, maar die wegen zoals gewoonlijk het zwaarst. Gezamenlijk worden de eisen aan opleidingsinstellingen uitgewerkt, zodat ook voor de kwaliteit van opleidingen een gelijk speelveld ontstaat. Daarnaast werkt de centrale examencommissie aan een centrale vragenbank, zodat alle kandidaten een gelijkwaardig examen afleggen. Tenslotte zijn de certificerende instellingen de procedures aan het vervolmaken en hun beoordelaars aan het opleiden.

De ervaring van de logboekcontroles is direct door de SWOD-projectgroep harmonisatie D en E (duikarbeid resp. duikarbeid bij de brandweer) meegenomen. De projectgroep is nagenoeg gereed met deze harmonisatie en het streven is om 1 april 2014 het geactualiseerde certificatieschema voor duikarbeid aan het Ministerie van SZW ter vaststelling aan te bieden. Daartoe zal op korte termijn een achterbanberaad plaats vinden in de drie branchecolleges van deskundigen. Doelstelling van deze harmonisatie is dat voor alle duikers in Nederland dezelfde regels gelden. Tevens geven we hiermee invulling aan de doelstelling van SZW om het systeem van schema’s te vereenvoudigen. Binnenkort kunt u hierover meer lezen op deze site.

De SWOD-projectgroep arbocatalogus werken onder overdruk heeft de arbocatalogus aangepast. De eisen aan materiaal, onderhoud en het onderhoudspersoneel zijn opgenomen in de systeem en onderhoudseisen die als bijlage zijn opgenomen. Recentelijk hebben we positieve terugkoppeling mogen ontvangen van Inspectie-SZW. Zij hebben namelijk aangegeven dat goedkeuring zal volgen zodra de opmerkingen verwerkt zijn. De projectgroep zal dit in januari afronden. Na de goedkeuring zal de herziene AC gepubliceerd worden op de website www. arbocataloguswoo.nl. De hyperbare arbocatalogus is nagenoeg gereed en zal naar verwachting in voorjaar ter toetsing worden aangeboden. Na goedkeuring zal deze eveneens gepubliceerd worden op de website. Momenteel heeft deze website overigens nog de huisstijl van het NDC, maar in 2014 zal de site in de SWOD-stijl hervormd worden.

Het Centraal College van Deskundigen heeft de doelstellingen voor 2014 geformuleerd. Wegens het recente succes van de, met name door de brandweer georganiseerde, SWOD-themadagen in Den Helder is besloten dat er in 2014 wederom een themadag wordt gehouden. Deze dag zal georganiseerd worden door de DDS en zal wederom in het najaar te Den Helder plaatsvinden.  Op deze themadag  worden de ontwikkelingen van SWOD belicht. Zo zal bijvoorbeeld het schema van de duikmedisch begeleider worden geactualiseerd. Tevens zal deze projectgroep gaan onderzoeken of het schema duikleider bij de brandweer in 2015 geharmoniseerd kan worden met het schema duikmedisch begeleider en duikploegleider. De lopende projectgroep duikmedisch zal in 2014 het schema duikerarts herzien. Kortom 2014 staat wederom bol van de activiteiten en de inbreng van kennis en expertise vanuit de branchecolleges van deskundigen is hierbij essentieel.

Ik constateer dat SWOD nog steeds op koers ligt en met de huidige vaart gereed zal zijn op 1 juli 2014. Ik wil een ieder danken voor betrokkenheid en de professionele houding om in gezamenlijkheid met en binnen SWOD te blijven werken aan de kwaliteit en veiligheid. Afsluitend wil ik u fijne feestdagen, een gezond en duik-veilig 2014 wensen.