Nieuwsarchief:

31-07-2013
SWOD komt naar u toe

Ik ben verheugd dat ik u weer kan bereiken via deze nieuwe website van SWOD. Met de plaatsing van dit artikel gaat namelijk ook onze nieuwe website live. Het laatste nieuwsbericht op de website van SWOD is reeds gedateerd, daar het in de praktijk heel lastig bleek om nieuwsberichten te plaatsen op de oude site. Mijn doelstelling is om vanaf nu tenminste elk kwartaal een nieuwsbericht op de site te plaatsen, zodat u op de hoogte blijft van de where-abouts van SWOD. In de tussentijd bent u gelukkig wel geïnformeerd door de drie colleges van deskundigen( Civiel, Brandweer en Defensie) middels o.a. nieuwsbrieven en websites. Daarnaast is er door SWOD recentelijk een Nederlands – en Engelstalige informatiefolder opgesteld . In deze folder wordt het gewijzigde certificatiestelsel op hoofdlijnen toegelicht. Vanaf vandaag zijn de communicatielijnen gelukkig weer kort.

Als voorzitter ben ik van mening dat het vliegwiel van SWOD goed is opgestart, mede door een uitstekende samenwerking van de drie colleges van deskundigen, de grote betrokkenheid, de openheid en de expertise die met elkaar op een professionele wijze gedeeld wordt. Ik ben daar oprecht trots op! Dat hebben we met elkaar bewerkstelligd in een relatief korte periode die ook nog eens gekenmerkt werd door diverse uitdagingen. Ik durf dan ook te stellen dat we goed op koers liggen. Wel liggen er, bijna vanzelfsprekend, nog diverse uitdagingen op onze route; o.a. een centrale vragenbank voor SWOD en de implementatie van de 4-jaarlijkse hercertificering. Maar de, veelal pragmatische, wijze waarop we tot nu toe met de uitdagingen zijn omgegaan, geven mij ook voor de toekomst vertrouwen.

De certificaathouders van Civiel en Defensie zitten per 1 juli 2012 in het nieuwe stelsel en de certificaathouders van de brandweer per 1 november 2012. Voor de certificaathouders geldt dat er een 2-jaarlijkse logboekcontrole door de certificerende instelling (CI) dient plaats te vinden en 4-jaarlijks een proeve van bekwaamheid. De eerste logboekcontroles door de betrokken CI zijn reeds in 2013 verwachtbaar. Het advies is om de algemene informatie uit de SWOD-folder hieromtrent te raadplegen alsook de informatie van de betrokken CI.

Voor de certificerende instellingen (CI’s) is er een overgangsregeling tot 1 juli 2014. Momenteel zitten we halverwege de overgangsfase van het gewijzigde certificatiestelsel voor de bestaande certificerende instellingen; Nationaal Duikcentrum (NDC), Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Defensie Duikschool (DDS). Het NDC-CI zit momenteel in een beoordelingstraject door de Raad voor Accreditatie. Ook de andere CI’s zullen lering trekken uit dit beoordelingstraject.

Op de nieuwe website staat ook het openbaar register, dat SWOD verplicht is bij te houden. De certificerende instellingen zullen hier de gegevens bijhouden ten aanzien van de uitgegeven SWOD-certificaten. De andere CI’s en de toezichthoudende instanties kunnen hier bezien wie de certificaathouder is, of het certificaat geldig is dan wel dat er maatregelen genomen zijn. Het register zal in september gevuld zijn door de certificerende instellingen. Vanaf september kunt u aan de hand van uw geboortedatum en uw certificaatnummer controleren of uw SWOD-certificaat geregistreerd staat.

Daarnaast is er door de afgelopen tijd hard gewerkt om de ARBO-catalogus (AC) te actualiseren. Hierbij is de branche richtlijn duik en caisson systemen integraal opgenomen in de AC, alsmede de gevolgen van het gewijzigde certificatiestelsel en voortschrijdend inzicht verwerkt. De AC zal binnenkort voor marginale toetsing aan de Inspectie SZW worden aangeboden. Het hoofdstuk hyperbare geneeskunde zal in een latere fase toegevoegd worden als deze gereed is voor toetsing. Momenteel wordt er nog gewerkt aan dit hoofdstuk, mede aan de hand van adviezen van ISZW.

Momenteel zijn er twee projectgroepen ingesteld. Een projectgroep tbv WSCS-wod-A (duikerarts) en de andere projectgroep om WSCS-wod-D (duiker) en WSCS-wod-E (duiker bij de brandweer) te harmoniseren. Mede op aangeven van SZW zullen de onderhavige schema’s integraal in beschouwing genomen worden en geactualiseerd moeten worden. Vanwege de voorbereidingstijd en het besluitvormingstraject binnen SWOD alsmede de werkzaamheden bij SZW alvorens veranderingen vastgesteld kunnen worden middels publicatie is het de doelstelling dat deze aangepaste schema’s in 2014 vastgesteld worden.

Ik realiseer me dat ik slechts een kleine inkijk in de keuken heb gegeven, maar er gebeurt ook zoveel. Ik wil alle betrokkenen, die zich namens hun achterban belangeloos inzetten voor een nog veiligere duikwereld, bedanken voor hun inzet. Tijdens het schrijven van dit nieuwsbericht krijg ik twee meldingen van fatale duikongevallen binnen die mij kippenvel bezorgen. Gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega’s. Ik doe een beroep aan een ieder om uit elk incident lering te blijven trekken en de informatie te delen. Alleen met elkaar behouden we een veilige duikomgeving.