Nieuwsarchief:

Nieuwsbericht SWOD xx/14

Hiermee wil ik u, mede naar aanleiding van onze vergaderingen van zowel het Centraal College van Deskundigen(CCvD) als van het bestuur, informeren over de ontwikkelingen in onze branche. Tijdens de vergaderingen is stil gestaan bij het trieste duikongeval  van 4 augustus jl. waarbij  een brandweer collega is overleden. Het heeft zowel het CCvD als het bestuur nog meer vastberaden gemaakt om gezamenlijk te blijven werken aan de veiligheid. Wij volgen daartoe met belangstelling de verdere rapportages over dit ongeval en zullen de geleerde lessen oppakken en spiegelen naar de achterban van de drie sectoren.

In het kader van het gezamenlijk werken aan de veiligheid heeft SWOD in het voorjaar van 2014 voorstellen gericht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze voorstellen behelzen ten eerste een reparatieslag van de regeling die een wederzijdse erkenning van een duikmedisch attest binnen de EU mogelijk maken. Ten tweede een reparatieslag ten aanzien van het entreecriterium bedrijfsarts voor  duikerartsen die onafgebroken werkzaam zijn sinds de ‘ontuithoeking’ van de mijnbouwwetgeving in 2003. Het derde voorstel betrof de harmonisatieslag die gemaakt is met het concept Werkveldspecifieke Certificatieschema Werken onder Overdruk (WSCS WOD)  duikarbeid. Deze voorstellen worden momenteel nog beschouwd door SZW. Wij  zullen u nader informeren zodra wij uitsluitsel hebben gekregen.

Recentelijk is het Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling (NDC-CI), middels Staatscourant 26260 d.d. 16 september 2014, door Inspectie SZW aangewezen op het werkveld werken onder overdruk, te weten duikerarts, duikploegleider, duikarbeid en duikmedisch begeleider.
Met deze aanwijzing is voor het NDC-CI  een langdurige en intensieve periode van voorbereiding afgesloten. Het bestuur en het CCvD willen het NDC-CI feliciteren met deze aanwijzing alsmede alle betrokkenen dank zeggen voor de inzet en ondersteuning tijdens het aanwijzingsproces. Omdat de aansluiting van deze aanwijzing op het proces van certificeren binnen de civiele sector niet naadloos is verlopen, hebben wij het vorige nieuwsbericht een interim-oplossing bekendgemaakt. Met de nieuwe aanwijzing is de geschetste interim-oplossing in dit vorig bericht niet meer van toepassing. 

Het bestuur spreekt haar waardering uit over de voortgang die wordt gemaakt met de lopende projecten. Deze projecten, waarover u nader wordt geïnformeerd, zijn:  

  • de herziening van het certificatieschema duikmedisch begeleider (De MAD-B competentie is vervallen en wordt bezien hoe eisen duikmedisch begeleider brandweer ondergebracht kunnen worden).
  • de harmonisatie van de certificatieschema’s duikploegleider en duikploegleider bij de brandweer (aansluitend op het reeds door ons bij SZW ingediende voorstel duikarbeid);
  • het actualiseren van het certificatieschema duikerarts (o.a. entreecriteria bezien).;
  • het keuringsprotocol duikarbeid gestoeld op de HSE MA1 die onderdeel zal uitmaken van de de Arbocatalogus werken onder overdruk  www.arbocatalogusWoO.nl ;
  • de Engelse vertaling van de Arbocatalogus inclusief het Documenten Werken onder Overdruk Systeem en Onderhoudseisen (WOD SOE)
    http://www.arbocataloguswoo.nl/nl/wod-soe.html

Tot slot, hebben we helaas moeten besluiten om de SWOD Infodag die gepland stond op 24 oktober a.s. niet door te laten gaan. Voornaamste reden was de tegenvallende belangstelling. Wellicht volgde deze dag te snel op de vorige Infodag. Daarnaast had het bestuur gehoopt om meer concrete resultaten met u te kunnen delen. De organisatie had een interessant programma opgezet, waarvoor het bestuur hen wil bedanken. Tevens dank aan de sprekers en  de standhouders die zich aangemeld hadden voor deze dag.

De leden van het CCvD zijn druk doende met het jaarplan van 2015. Mocht u voorstellen hebben voor het jaarplan, kunt u deze aanleveren bij uw vertegenwoordiger binnen het CCvD. Zodra het jaarplan is vastgesteld zullen we deze publiceren op de SWOD site.
Uw vertegenwoordiging:   Zie www.werkenonderoverdruk.nl/organisatie