Nieuwsarchief:

Hierbij wil het bestuur van de Beheerstichting Werken onder Overdruk (SWOD) u informeren over het jaarplan voor 2014. Het Centraal College van Deskundigen(CCvD) heeft in samenwerking met het bestuur van SWOD het navolgende  jaarplan opgezet:.

 1. Arbocatalogus werken onder overdruk (AC):

  De geactualiseerde AC is recentelijk getoetst door Inspectie SZW(ISZW) . De projectgroep dient de door ISZW aangegeven wijzigingen nog te verwerken, waarna goedkeuring zal volgen. De Beoordelingsrichtlijn duik- en caissonsystemen (BRL D&C)  is, op aangeven van SWOD, opgenomen in de bijlage van de Arbocatalogus  onder een nieuwe naam: t.w. WOD-systeem en onderhoudseisen(WOD-SOE). Na goedkeuring zullen de documenten, inclusief de Engelse vertaling,  gepubliceerd worden op www.arbocatalogusWoO.nl .  De BRL D&C zal daarmee komen te vervallen.

 2. Arbocatalogus Hyperbare Geneeskunde (PG): Achterbanberaad zsm:

  Aan de hand van achterbanberaad zal de Arbocatalogus Hyperbare  Geneeskunde worden aangepast en vervolgens door tussenkomst van het bestuur worden aangeboden aan Inspectie SZW ter marginale toetsing. Deze Arbocatalogus zal gekoppeld worden aan de Arbocatalogus werken onder overdruk en gepubliceerd op www.arbocatalogusWoO.nl .

 3. Harmoniseren WSCS-wod- D en E:

  De doelstelling van deze harmonisatie is om het certificatiestelsel te vereenvoudigen. Na harmonisatie is er niet alleen een gelijk speelveld, maar gelden ook gelijke spelregels voor een ieder die in een zelfde subcategorie duikarbeid verricht. Het concept Werkveld Specifieke Certificatie Schema Werken onder Overdruk Duikarbeid (WSCS-wod-D) ligt voor bij het Centraal College van Deskundigen voor achterbanberaad. Bemerkingen dienen voor 10 februari bij CCvD ingeleverd te zijn.  Het streven is om op 11 maart, na verwerking van commentaar, tot besluitvorming binnen de CCvD te komen. Tenslotte zal het bestuur deze, na goedkeuring van het document,  vervolgens aanbieden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 4. Onderzoeken harmonisatie WSCS-wod- L en WSCS-wod-B met WSCS-wod-F:

  Een projectgroep zal in 2014 onderzoeken of het mogelijk is om het Werkveldspecifieke Certificatieschema voor duikploegleider brandweer te harmoniseren met het certificatieschema voor duikploegleider en het certificatieschema duikmedisch begeleider. Momenteel bevat het certificatieschema duikploegleider brandweer tevens de eisen aan duikmedische begeleiding. De projectgroep zal bezien of het mogelijk is deze eisen te ontvlechten en over te hevelen naar een subcategorie in het certificatieschema voor duikmedisch begeleider.

 5. Actualiseren WSCS-wod- A en wod-B:

  De projectgroep Duikmedisch zal het certificatieschema voor duikerarts gaan aanpassen. Het streven is om hiermee  in de tweede helft van 2014 gereed te zijn voor achterbanberaad. Ten aanzien van de duikmedisch begeleider B3 (voorheen MAD-B)  is i.s.m. SZW vastgesteld dat deze subcategorie  uit dit certificatieschema gehaald moet worden. De alhier beschreven handelingen bevatten ook voorbehouden handelingen en overstijgen daarmee de bevoegdheden van SZW/SWOD.

 6. Actualiseren Openbaar Register :

  Het openbaar register dient aangepast te worden aan de hand van de inzichten opgedaan bij portfoliocontroles en de bijstellingen van de schema’s. Tevens zal de projectgroep onderzoeken of het mogelijk is een registratie op te nemen waar duikmedische geschiktheid wordt gekoppeld aan de certificaathouder.

 7. Opzetten centrale itembank:

  Een projectgroep is bezig met het opzetten van een centrale itembank. Het is voor certificatieschema’s waar meerdere certificerende instellingen werkzaam zijn verplicht om een gezamenlijke itembank  van theorie-examens en proeven van bekwaamheid te hebben. Oogmerk is dat iedere kandidaat in Nederland een gelijkwaardig examen aflegt. Dit project dient 1 juni 2014 gereed te zijn.

 8. Opzetten Centraal examenreglement:

  De certificerende instellingen werken gezamenlijk aan één examenreglement. Streven is om deze op 1 juni 2014 gereed te hebben.

 9. Opzetten protocol acceptatie-eisen opleidingsinstituut:

  De certificerende instellingen werken momenteel de eisen voor erkenning van opleidingsinstituten uit. Deze eisen moeten gepubliceerd worden op internet, zodat de opleidingsinstituten voor werken onder overdruk bekend worden met de eisen waar zij  aan moeten voldoen.

 10. Overeenkomst certificaathouder en CI  (CI´s):

  De certificerende instellingen werken gezamenlijk aan een certificatieovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst is verplicht volgens de diverse certificatieschema’s. In deze overeenkomst worden rechten en plichten geregeld van de certificerende instelling en de certificaathouder. Streven is om dit op 1 juni 2014 gereed te hebben.

 11. Informatievoorziening:

  Een projectgroep zal onderzoeken hoe de website van SWOD en de Arbocatalogus nog beter bereikbaar zou kunnen worden. Doelstelling is om geïnteresseerden te waarschuwen over nieuwe informatie op deze sites. Streven is om een voorstel gereed te hebben op 1 september 2014.

Mocht u vragen hebben over dit jaarplan, dan wel reeds ideeën hebben voor het  jaarplan van 2015 nodigt het bestuur van SWOD u uit om uw deze in het College van Deskundigen (1e Instituut Fysieke veiligheid (IFV), 2e Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor arbeid onder overdruk (NOK), dan wel 3e Tactisch Overleg Defensie Duikschool) in te brengen.