Arbowet

De Arbowet zelf bevat geen artikelen die specifiek handelen over overdruk of duikarbeid. Wel bevat de wet algemene artikelen gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn. Belangrijke artikelen in de context van duikarbeid zijn onder andere:

Zie Arbeidsomstandighedenwet

 • Toepassingsgebied: artikel 2
 • Inventarisatie en evaluatie van de risico's: artikel 5
 • Voorlichting en onderricht: artikel 8
 • Melden van ongevallen en beroepsziekten: artikel 9
 • Algemene verplichtingen van de werknemers: artikel 11
 • Verschillende werkgevers: artikel 19
 • Certificatie: artikel 20

Arbobesluit

In het arbobesluit zijn wel specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot overdruk en duikarbeid. In hoofdstuk 6 (fysische factoren), afdeling 5 (werken onder overdruk) zijn deze bepalingen te vinden. Belangrijke bepalingen met betrekking tot duikarbeid zijn:

Zie Afdeling 5 Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Fysieke belasting: Hoofdstuk 5 afdeling 1
 • Definities en toepasselijkheid: artikel 6.13
 • Geschiktheid: artikel 6.14
 • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek: artikel 6.14a
 • Veiligheidsmaatregelen: artikel 6.15
 • Duikarbeid: artikel 6.16
 • Melding duikarbeid: artikel 6.17
 • Compressiekamer duikarbeid: artikel 6.18
 • Caissonarbeid: artikel 6.19
 • Compressiekamer caissonarbeid: artikel 6.20
 • Duikarbeid leerlingen en studenten 6.31

Arbobesluit en ZZP-ers

In het arbobesluit wordt in artikel 9.5 Artikel 9.5 Arbeidsomstandighedenbesluit aangegeven wat de verplichtingen zijn voor zelfstandigen en meewerkende werkgevers. In dit artikel wordt aangeven dat vrijwel alle bepalingen van het arbobesluit met betrekking tot duikarbeid van toepassing zijn. Het gaat hierbij om de volgende artikelen: van van hoofdstuk 6: de artikelen 6.8, negende lid, 6.14a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, eerste lid, 6.20, 6.29 en 6.29a;

Artikel 9.5 is behoorlijk uitgebreid in de afgelopen jaren - derhalve luidt het advies aan het duikbedrijf en zzp-er om dit goed te bestuderen.

Zie ook de brochure van de Inspectie SZW ZZP-er en de Arbowet

Arboregelingen

Ook in de arboregelingen zijn artikelen te vinden die betrekking hebben op duikarbeid. De regelingen geven een nadere invulling aan de artikelen uit het arbobesluit. Onderstaande artikelen hebben betrekking op duikerartsen, duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders.

zie Hoofdstuk 6 Arbeidsomstandighedenregeling

Certificatie: artikel 6.1

Afgifte certificaten: artikel 6.5

Bezoek de  website van de Inspectie SZW met items over Duikarbeid
Op duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.105 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing. Sportduikinstructie en de regels (pdf-document | 1029 kB)

Beleidsregels

De Beleidsregels worden/zijn vervangen door Arbocatalogi.

ARBOCATALOGUS WERKEN ONDER OVERDRUK (WOO) DUIKARBEID, CAISSONARBEID EN OVERIG DUIKARBEID)

Daar de Arbocatalogus naadloos past in de doelstellingen van de Stichting Werken onder OverDruk (SWOD) is de Arbocatalogus met ingang van 2012 onder beheer van SWOD gebracht. In de Arbocatalogus zijn zoveel mogelijk risico's benoemd welke kunnen voorkomen bij het uitvoeren van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk. Voor al deze risico's wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico's te beheersen. Nieuwe aspecten in deze Arbocatalogus zijn o.a. de eisen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek alsmede het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE).

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk. De Arbocatalogus WOO is digitaal beschikbaar op www.ArbocatalogusWoO.nl

In de Arbocatalogus wordt verwezen naar het Document Werken onder Overdruk, Systeem- en Onderhoudseisen, de WOD-SOE.