Actoren in certificatiestelsel

Gebruikte afkortingen:

CCvD Centraal College van Deskundigen
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
CKI Certificerende instelling / certificering- / keuringsinstelling
CH Certificaathouder
RvA Raad voor Accreditatie
ISZW Inspectie SZW / vanaf 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie